streda 20. apríla 2022

Upozorňujeme: Darujte 2 - 3 % daní

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné  najneskôr v pondelok 2. mája 2022. Finančná správa pripomína, že vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je možné podať len na predpísanom tlačive.

Daňovník - fyzická osoba, ktorej vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, je povinná podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive v štruktúrovanej forme, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. Je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Poukázať môže podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. 

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 31. júla 2022. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, platba sa musí zrealizovať najneskôr 29. júla 2022. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov Notárskej komory SR a dostupný je na internetovej stránke notar.sk.