štvrtok 19. mája 2022

Aktuálne: Ročne vyúčtovanie

Koľko sme v minulom roku prekúrili a spotrebovali teplej a studenej vody? Nastáva čas, kedy domácnosti obdržia ročné vyúčtovania. Nemusí však byť ľahké sa v nich orientovať. Aké informácie nám pomôžu?

Ročné vyúčtovanie nákladov na teplo za predchádzajúci rok musí byť v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložené vlastníkom bytov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Rozúčtovanie nákladov a vyúčtovanie záloh sa vykonáva za zúčtovacie obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok. S predstihom pred termínom vyúčtovania sú vykonávané odpočty spotreby tepla a vody. V bytových domoch s centrálnym vykurovaním sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na vodomeroch, pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných používateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú. Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou. V prípade rozpočítania nákladov na vykurovanie dáva vyhláška aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na zhromaždení vlastníkov bytov.

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a pravidlá rozpočítavania tepla v bytových domoch upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z.., ktorá definuje pomer základnej (ZZ) a spotrebnej zložky (SZ):
Teplo na vykurovanie: 60 % ZZ – 40 % SZ, je možné stanoviť aj iný pomer
Teplo na ohrev vody: 20 % ZZ – 80 % SZ
Aký pomer zložiek odporúčajú odborníci?  Poď Ing. Sylvie Martinkovičovej sa vo všeobecnosti odporúča nastavenie pomeru základnej a spotrebnej zložky pri vykurovaní 60 % ZZ – 40 % SZ v zmysle  legislatívy. Ideálne je však postupovať na základe odborného posudku tepelnoizolačných vlastností a konštrukcie objektu, a v neposlednom rade sa odporúča zohľadniť aj spotrebiteľské správanie používateľov bytov. Pokiaľ sa chcú vlastníci dohodnúť na inom pomere, je potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nový pomer si budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní tepla za nasledujúci rok. Základná zložka 20 % pre dodané teplo na ohrev vody je pevne daná legislatívou.

Ak konečný spotrebiteľ neumožnil vykonať odčítanie z pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla alebo ich nemá zapojené, určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový. Spotrebná zložka u teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania tepla. Ak konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, určí sa spotrebná zložka ako 3-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania. Takto určená náhradná spotreba je pre vlastníkov nevýhodná a môže navýšiť náklady na teplo. Nevýhodným náhradným spotrebám a navyšovaniu nákladov možno predísť inštaláciou rádiových meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov s funkciou automatizovaného diaľkového odpočtu meračov tela a vodomerov zbernicou dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu.