piatok 20. mája 2022

Výzva: Obnoviteľné zdroje energie

Prvú výzvu na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z plánu obnovy a odolnosti vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR. Na projekty je vyčlenených celkom 18 miliónov eur bez ohľadu na technológiu, hlavným kritériom pri posudzovaní bude najnižšia cena na výrobu energie. Žiadosti je možné podávať do 12. júla 2022.

Zámerom je zvýšiť podiel vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2026 minimálne o ďalších 120 megawattov. Tento výkon sa však nevzťahuje iba na aktuálnu výzvu. Aj súčasná suma 18 miliónov eur bude v ďalších výzvach navýšená na celkovo približne 122 miliónov eur. V aktuálnej výzve budú podporené inštalácie nových OZE od výkonu 500 kilowattov až do 50 megawattov. Maximálna výška podpory je stanovená na tri milióny eur. Výzva je určená pre všetkých podnikateľov, či už ide o fyzické alebo právnické osoby a takisto aj samospotrebiteľov. 

O podporu bude možné žiadať na celom území Slovenska, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch SR majú nárok na 60 % podporu. Základným kritériom bude nákladová efektívnosť výroby elektriny, kde náklady na vyrobenú megawatthodinu by nemali prekročiť 27 eur. Ďalším kritériom bude nenarušenie prírody. Výroba energie musí byť trvalo udržateľná. Všetky potrebné informácie k tejto výzve sú na webovom sídle mhsr.sk v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev a pre bližšie informácie je možné možné zaslať aj mail na vyzvy@mhsr.sk.