streda 18. mája 2022

SR: Učitelia a technológie

Od októbra 2021 do januára 2022 zrealizoval Junior Achievement Slovensko prieskum (1.071 učiteľov z 86 základných a stredných škôl na Slovensku) s cieľom zistiť potreby učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií na škole, ich úroveň, stav a očakávania od koordinátora digitálnych kompetencií. Prieskum bol zameraný aj na zisťovanie frekvencie používania rôznych digitálnych nástrojov, programov a aplikácii, ktoré sú bežné a využívané učiteľmi aj dnes.

Viac ako polovica opýtaných (54,9 %) využíva denne vo svojej práci základné kancelárske nástroje (Word, Excel, PowerPoint a pod.). Viackrát za týždeň ho využíva 29,7 % a viackrát za mesiac 11,2 % opýtaných. Najviac však učitelia využívajú rôzne administratívne podporné nástroje, napr. Edupage alebo elektronickú triednu knihu. Až 82,5 % tak robí denne. Naopak najmenej učitelia vo svojej práci používajú rôzne interaktívne aplikácie (Slido, Kahoot, Mentimeter). Vôbec ich nevyužíva 61,4 %, sporadicky 14,8 %, raz za mesiac 8,1 % a raz za týždeň iba 4,4 %. Tieto nástroje pritom môžu byť cenným nástrojom na doplnenie vyučovania o interaktívne a gamifikačné prvky a zatraktívnenie vyučovacích hodín pre samotných žiakov. Používanie interaktívnej tabule v triedach je zastúpené s ohľadom na jeho frekvenciu takmer rovnomerne. Denne ho využíva 22,3 %, viackrát za týždeň 23,2 %, viackrát za mesiac 18,2 %, sporadicky 17,8 %. Vôbec ju nepoužíva 16,6 % respondentov.

Podobné výsledky sa objavili aj pri otázke o používaní rôznych on-line platforiem na komunikáciu a kolaboráciu (Zoom, MS Teams, Webex a pod.). Denne ich využíva 29,6 %, viackrát za týždeň 31,4 %, viackrát za mesiac 18,7 %, sporadicky 16,1 %. Vôbec ich nepoužíva 2,2 % respondentov. Tieto platformy zaznamenali pomyselný boom predovšetkým počas obdobia, keď boli školy z dôvodu pandémie zatvorené a práve prostredníctvom nich prebiehala dištančná výučba. Pri otázke o používaní rôznych platforiem na ukladanie a zdieľanie dát (Google disk, OneDrive, DropBox) bolo ich využívanie rozložené rovnomerne. Najviac 23,7 % respondentov ich využíva viackrát za mesiac.

Prieskum ďalej zisťoval aj úroveň zručností pri používaní vyššie uvedených nástrojov. Rozdelené boli do kategórií expert, pokročilý užívateľ, ovládam základné funkcie, vôbec neovládam a neviem posúdiť. V prípade on-line platforiem na komunikáciu a kolaboráciu tvorili najväčšiu skupinu tí respondenti, ktorí ovládajú základné funkcie, až 67,3 %. Pokročilých bolo 28,6 % respondentov a expertov iba 1,6 %. V používaní interaktívnej tabule označilo 58,3 % respondentov, že ovláda základné funkcie a 26,9 % sú pokročilí. Prácu s ňou vôbec neovláda 9,3 respondentov. Ide pritom o nástroj, ktorý je už bežnou súčasťou škôl a sú ňou vybavené mnohé, predovšetkým základné školy. Administratívne nástroje vo vzdelávacom procese (Edupage, Elektronickú triednu knihu) ovláda v základných funkciách 55,4 % opýtaných a 33,8 % sa identifikovalo ako pokročilí používatelia. Lepšie výsledky boli zaznamenané pri používaní základných kancelárskych nástrojov (Excel, Word a pod.). Väčšina sa považuje za pokročilých používateľov (57,6 %) a 35,4 % ovláda základné funkcie. Pri používaní rôznych interaktívnych aplikácií (Slido, Kahoot a i.) výsledky neboli veľmi prekvapujúce. Až 57 % uviedlo, že ich vôbec nevyužíva a 20,6 % ovláda ich základné funkcie.

Pri zisťovaní prekážok za najväčší problém označili respondenti fakt, že nie všetci ich žiaci majú rovnaký prístup k technológiám (29 %). To im neumožňovalo vzdelávať predovšetkým v on-line forme všetkých žiakov rovnako. Nedostatočnú kvalitu internetového pripojenia, ako prekážku pri väčšom využívaní, uviedlo 19 % a nedostatočné technické vybavenie v triedach, spolu s potrebnými znalosťami v ich používaní, uviedlo 18 % respondentov. Iba 8 % z nich si myslí, že intenzívnejšie využívanie IKT vo výučbe nie je potrebné a pre 4 % je problém, že nemajú vlastný počítač.