streda 18. mája 2022

EU: Partnerstvo s USA

Európska únia a Spojené štáty potvrdili svoju úzku spoluprácu pri riešení globálnych výziev v obchode a technológiách. Na druhom ministerskom zasadnutí Rady EÚ – USA pre obchod a technológie (TTC) v Paríži znovu zdôraznili ústrednú úlohu TTC pre obnovené transatlantické partnerstvo, ktoré už poslúžilo na koordinovanie spoločných opatrení EÚ a Spojených štátov v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine.

Kľúčové výsledky druhého ministerského zasadnutia TTC
Podpora pre Ukrajinu: Spolupredsedovia TTC tlmočili silný spoločný záväzok podporovať Ukrajinu proti ruskej vojenskej agresii a dohodli sa na konkrétnych opatreniach – už vykonaných aj pokračujúcich v rámci TTC. Takisto sa zaviazali spolupracovať s Ukrajinou na znovuvybudovaní jej hospodárstva a uľahčení obchodu a investícií.

Integrita informácií: Strany sa dohodli na posilnení spolupráce na podporu integrity informácií v krízových situáciách. V počiatočnej fáze sa práca zameriava na spoločný analytický rámec na odhaľovanie ruskej informačnej manipulácie a zasahovania. V konečnom dôsledku povedie k vytvoreniu rámca na spoluprácu vo všetkých krízových situáciách.

Dialóg o obchode a práci: Spolupredsedovia sa dohodli na vytvorení tripartitného dialógu o obchode a práci v snahe spoločne propagovať medzinárodne uznávané základné pracovné práva, a to vrátane vykorenenia nútenej práce a detskej práce.

Kontroly vývozu: Spolupráca v TTC zohrala významnú úlohu pri rýchlom a koordinovanom zavedení vývozných kontrol pokročilých technológií v oblasti leteckého a kybernetického dohľadu v snahe oslabiť schopnosť Ruska ďalej rozvíjať svoje priemyselné a vojenské spôsobilosti. Obe strany sa zaviazali ďalej rozvíjať a prehĺbiť túto úzku spoluprácu.

Zabezpečené dodávateľské reťazce: Úzka spolupráca pri zvyšovaní odolnosti dodávateľských reťazcov je dôležitejšia než kedykoľvek doteraz. EÚ a Spojené štáty sa napríklad dohodli, že vyvinú spoločné mechanizmy včasného varovania a monitorovania pri hodnotových reťazcoch polovodičov v snahe zlepšiť informovanosť o narušení ich dodávok i pripravenosť na toto narušenie. Takisto sa dohodli na výmene informácií, aby sa predišlo pretekom v poskytovaní dotácií.
Osobitná pracovná skupina zameraná na verejné financovanie bezpečnej a odolnej digitálnej infraštruktúry v tretích krajinách takisto pripraví pôdu pre financovanie digitálnych projektov v tretích krajinách z verejných zdrojov Spojených štátov a EÚ na základe súboru spoločných všeobecných zásad.

Technologické normy: V oblasti vznikajúcich technológií sa EÚ a Spojené štáty dohodli, že vytvoria mechanizmus pre strategické informácie o normách (Strategic Standardisation Information – SSI) na podporu a ochranu spoločných záujmov pri medzinárodnej činnosti v oblasti normalizácie. Obe strany budú pracovať na podpore vývoja zladených a interoperabilných technických noriem v oblastiach spoločného strategického záujmu, ako sú umelá inteligencia, aditívna výroba, recyklácia materiálov a internet vecí.

Umelá inteligencia: Strany ďalej prediskutovali vykonávanie spoločných zásad umelej inteligencie. Dohodli sa, že zostavia spoločný plán hodnotenia a nástrojov merania pre dôveryhodnú umelú inteligenciu a riadenie rizík.

Riadenie platforiem: EÚ a Spojené štáty takisto potvrdili svoju podporu otvoreného, globálneho, interoperabilného, spoľahlivého a bezpečného internetu v súlade s Vyhlásením o budúcnosti internetu a vyhlásením o európskych digitálnych právach a zásadách. Okrem toho sa EÚ a Spojené štáty dohodli na posilnení spolupráce pri kľúčových aspektoch riadenia platforiem.

Prístup MSP k technológiám: EÚ a Spojené štáty uverejnili spoločnú príručku k najlepším postupom, ako môžu MSP dosiahnuť lepšiu úroveň kybernetickej bezpečnosti.

Environmentálne a pracovné aspekty obchodu a technológií: Jednou zo všeobecných ambícií TTC je podporovať udržateľnosť. V tomto duchu sa ministri dohodli zaoberať sa otázkami obchodu a životného prostredia/klímy. Medzi inými ide o otázku podpory lepšieho chápania úlohy, ktorú môže obchod zohrávať pri uľahčovaní šírenia environmentálneho tovaru a služieb, otázku užšej spolupráce pri zelenom verejnom obstarávaní i otázku práce na spoločných metodikách uhlíkovej stopy.

Obchodné prekážky: Ministri sa dohodli na spolupráci pri hľadaní riešení, ktoré pomôžu zintenzívniť transatlantický obchod a investovanie. Konkrétne podoby budú väčšia spolupráca pri vládnom obstarávaní a posudzovaní zhody, ako aj výmena informácií o potenciálnych nových obchodných prekážkach – dvojstranných i vo vzťahu k tretím krajinám. Okrem toho sa dohodli na koordinácií úsilia zamerať sa na netrhové politiky a snahy predísť vedľajším dôsledkom pre daného partnera.

Európska únia a Spojené štáty zriadili Radu EÚ – USA pre obchod a technológie (TTC) na samite 15. júna 2021 v Bruseli. TTC slúži ako fórum pre EÚ a Spojené štáty na koordináciu prístupov k zásadným obchodným a technologickým otázkam a na prehĺbenie transatlantickej spolupráce v tejto oblasti na základe na spoločných demokratických hodnôt. Ustanovujúce zasadnutie TTC sa uskutočnilo 29. septembra 2021. V nadväznosti na zasadnutie sa zriadilo 10 pracovných skupín, ktoré sa budú venovať otázkam, ako sú normy, umelá inteligencia, polovodiče, kontroly vývozu a globálne výzvy v oblasti obchodu. Ďalšie zasadnutie TTC je naplánované do konca roka 2022 v Spojených štátoch.