piatok 15. júla 2022

EU: Cesta k digitálnemu desaťročiu

Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli na programe politiky do roku 2030: Cesta k digitálnemu desaťročiu. V programe sa stanovuje mechanizmus monitorovania a spolupráce na dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov digitálnej transformácie Európy stanovených v Digitálnom kompase do roku 2030. Ten sa týka oblasti zručností a infraštruktúry vrátane pripojiteľnosti, digitalizácie podnikov a on-line verejných služieb, ako aj dodržiavania digitálnych práv a zásad EÚ pri dosahovaní všeobecných cieľov.

V záujme účinného monitorovania pokroku Európska komisia spolu s členskými štátmi vypracuje pre každý cieľ plánované trajektórie na úrovni EÚ. Členské štáty zase navrhnú národné strategické plány, v ktorých načrtnú svoje vnútroštátne plánované trajektórie a opatrenia na dosiahnutie cieľov a zámerov vrátane plánovaných regulačných opatrení a investícií. Pokrok sa bude merať pomocou kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) na základe posilneného indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a bude sa posudzovať podľa vypracovaných trajektórií uvedených vo výročnej správe o „stave digitálneho desaťročia“, ktorá sa predloží Európskemu parlamentu a Rade. S cieľom poskytnúť komplexný prehľad a analýzu digitálnej transformácie sa v správe preskúma aj dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o ciele, zámery, ako aj práva a zásady digitálneho desaťročia. Členské štáty a Európska komisia budú spolupracovať v snahe riešiť oblasti, v ktorých je pokrok nedostatočný a v ktorých sa neustále odchyľujú od vnútroštátnych trajektórií. Kedykoľvek môžu  prijať spoločné záväzky a vytvoriť viacnárodné projekty na splnenie digitálnych cieľov do roku 2030. Do roku 2026 komisia ciele preskúma, aby zohľadnila technologický, hospodársky a spoločenský vývoj.

Rozsiahle projekty majú zásadný význam pre dosiahnutie digitálnych cieľov a uskutočnenie digitálnej transformácie do roku 2030. Vďaka viacnárodným projektom môžu členské štáty združiť zdroje a úzko spolupracovať na budovaní digitálnych kapacít, ktoré by ťažko vytvorili samostatne. Komisia určila počiatočný zoznam oblastí na investície do viacnárodných projektov, ako je napríklad spoločná dátová infraštruktúra, zavádzanie koridorov 5G, prepojená verejná správa, vysokovýkonná výpočtová technika, európska infraštruktúra služieb blockchainu či nízkopríkonové procesory. Je pripravená usmerňovať členské štáty pri vymedzovaní a vypracúvaní viacnárodných projektov a niektoré z nich môže navrhnúť počas cyklu spolupráce. Program politiky vytvára nový právny nástroj – Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru (EDIC). EDIC pomôže pri realizácii viacnárodných projektov a uľahčí členským štátom spojiť sily pri investovaní do digitálnych infraštruktúr.