pondelok 11. júla 2022

EU: Vodičské preukazy pre Ukrajincov

Len dva týždne ako Európska komisia predložila svoj návrh, poslanci Európskeho parlamentu súhlasili so zjednodušením postupu pre ukrajinských utečencov, aby si mohli ponechať svoje vodičské preukazy v Európskej únii. Ukrajinskí utečenci si tak môžu ponechať svoje národné vodičské preukazy. Návrh pravidiel bude teraz musieť formálne prijať Rada ministrov EÚ. Nariadenie nadobudne účinnosť päť dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Ukrajinci so štatútom dočasnej ochrany budú môcť naďalej používať svoj ukrajinský vodičský preukaz bez toho, aby ho museli vymeniť za vodičský preukaz EÚ alebo absolvovali novú vodičskú skúšku. V prípade straty alebo odcudzenia vodičského preukazu budú môcť krajiny EÚ vydať nové vodičské preukazy EÚ za predpokladu, že u ukrajinských orgánov overia, či je osoba držiteľom platného vodičského preukazu v krajine a dotyčná osoba predloží osvedčenie o tom, že je fyzicky a duševne spôsobilá viesť vozidlo.

Ukrajinskí utečenci, ktorí pracovali ako vodiči nákladných vozidiel a autobusov, si budú môcť nechať uznať svoje osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané na Ukrajine po krátkom kurze odbornej prípravy a skúške. To im umožní pracovať v EÚ počas obdobia dočasnej ochrany a pomôcť pri vývoze ukrajinského tovaru.