štvrtok 14. júla 2022

EU: Zamestnanosť a sociálna situácia

Podľa prieskumu Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2022 mala strata pracovných miest počas hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 najhorší dosah na mladých ľudí. A ich zotavenie bolo pomalšie než pri iných vekových skupinách. Možné vysvetlenia súvisia s tým, že medzi mladými ľuďmi je vysoký podiel zmlúv na dobu určitú, ako aj s tým, že po ukončení školy, univerzity alebo odbornej prípravy majú mladí ťažkosti pri hľadaní prvého zamestnania.
 

Z prieskumu ESDE na základe najnovších údajov vyplýva:
  • Obnova po pandémii COVID-19 nebola rovnomerne rozložená. Mladí ľudia (do 30 rokov) stále čelia značným problémom pri hľadaní zamestnania alebo pracovných miest, ktoré zodpovedajú ich zručnostiam a skúsenostiam. Hoci nezamestnanosť mladých ľudí sa v roku 2021 znížila, a to najmä ku koncu roka, zostala o jeden percentuálny bod vyššia ako pred krízou (v roku 2019). Pracovnú zmluvu na dobu určitú mal takmer každý druhý mladý človek (45,9 %), zatiaľčo v prípade všetkých pracujúcich to bol jeden z desiatich (10,2 %).
  • V priemere je u mladých ľudí väčšia pravdepodobnosť, že budú čeliť náročnej sociálnej a finančnej situácii. Už pred pandémiou bol ich príjem z pracovnej činnosti premenlivejší než príjem starších pracovníkov. Domácnosti mladých ľudí zažívali väčšiu chudobu, hoci medzi jednotlivými krajinami EÚ existujú výrazné rozdiely. Mladí ľudia mali ťažkosti s platením každodenných výdavkov, ako sú výdavky na účty a nájomné, pričom 61 % z nich malo obavy, či si v najbližších desiatich rokoch nájdu alebo udržia primerané bývanie.
  • Výzvy, ktorým čelia mladí ľudia, závisia od úrovne ich vzdelania a od ich sociálno-ekonomického zázemia. U mladých ľudí so sekundárnym vzdelaním je o 19 percentuálnych bodov nižšia pravdepodobnosť, že skončia bez práce a nebudú sa zúčastňovať na vzdelávaní ani odbornej príprave, než u mladých ľudí s nižšou úrovňou vzdelania. V prípade osôb s terciárnym vzdelaním je toto riziko nižšie o 28 percentuálnych bodov. U mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia je ešte menšia pravdepodobnosť, že budú zamestnaní, v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
  • Ďalším faktorom, ktorý podnecuje nerovnosť medzi mladými ľuďmi, sú rodové rozdiely. Mladé ženy v EÚ zarábajú na začiatku kariéry v priemere o 7,2 % menej ako ich mužskí kolegovia a tento rozdiel sa s vekom prehlbuje. Na úrovni EÚ len malá časť tohto rozdielu (0,5 percentuálneho bodu) vyplýva z dosiahnutého vzdelania žien, výberu povolania, pracovných skúseností a typu ich pracovnej zmluvy.
V prieskume ESDE sa uvádza analýza založená na dôkazoch, ktorá sa zameriava na to, ako riešiť výzvy číhajúce na mladých ľudí. Politika zamestnanosti a sociálna politika by predovšetkým mali:
  • zlepšovať začleňovanie mladých ľudí do trhu práce,
  • umožňovať mladým ľuďom nadobúdať zručnosti,
  • podporovať mobilitu pracovnej sily, ktorá je základným kameňom úspešnej a stabilnej kariéry,
  • znižovať u mladých ľudí riziká, ako sú nezamestnanosť alebo choroba, chudoba a zadlženosť,
  • pomáhať mladým ľuďom vybudovať si vlastné imanie a nadobudnúť majetok.
Pripravujú sa aj ďalšie iniciatívy EÚ na podporu mladých ľudí. V roku 2023 plánuje Európska komisia preskúmať odporúčanie Rady týkajúce sa rámca kvality pre stáže, najmä pokiaľ ide o pracovné podmienky. Skupina na vysokej úrovni v súčasnosti skúma spôsoby, ako zlepšiť sociálnu ochranu, a to aj pre mladých ľudí, a svoje zistenia predloží začiatkom budúceho roka.