utorok 26. júla 2022

EU: Výnimky z poľnohospodárskej politiky

Na základe žiadosti členských štátov Európskej únie navrhuje Európska komisia dočasnú krátkodobú výnimku z určitých pravidiel striedania plodín a udržiavania neproduktívnych prvkov na ornej pôde. Vplyv takého opatrenia bude závisieť od toho, pre čo sa členské štáty a poľnohospodári konkrétne rozhodnú. V každom prípade sa tak maximalizuje výrobná kapacita EÚ pri obilninách určených na potravinársku výrobu. Odhaduje sa, že v porovnaní so súčasným stavom sa bude môcť využiť o 1,5 milióna hektárov pôdy viac. Komisia svoj návrh postúpi členským štátom EÚ pred jeho formálnym prijatím. 

Globálny potravinový systém čelí veľkým rizikám a neistote predovšetkým v dôsledku vojny na Ukrajine, kde v blízkej budúcnosti takisto môžu nastať problémy z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Každá tona obilnín dopestovaných v EÚ pomôže zvýšiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť. Normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) majú zásadný význam, ak chceme zachovať pôdny potenciál, zlepšiť biodiverzitu v poľnohospodárskych podnikoch ako súčasť dlhodobej udržateľnosti sektora i zachovať potenciál potravinárskej výroby. Preto je navrhovaná výnimka dočasná – platí len na rok podania žiadosti 2023. Ďalej je obmedzená na prísne nevyhnutné opatrenia na riešenie problémov celosvetovej potravinovej bezpečnosti, ktoré vznikli v dôsledku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine. Preto sa nevzťahuje na výsev plodín bežne používaných ako krmivo pre zvieratá (kukurica a sója fazuľová).

Komisia návrh zostavila na základe dôkladného zváženia dostupnosti a cenovej dostupnosti potravín na jednej strane a ochrany biodiverzity a kvality pôdy na druhej strane. Naďalej plne stojí za Zelenou dohodou. Podľa návrhu musia členské štáty, ktoré výnimku využijú, podporovať ekoschémy a agroenvironmentálne opatrenia naplánované vo svojich strategických plánoch SPP. Dlhodobá udržateľnosť nášho potravinového systému je základným predpokladom našej potravinovej bezpečnosti. Hoci sme sa z hľadiska potravinovej bezpečnosti ocitli v mimoriadnej situácii, musíme pokračovať v prechode na odolné a udržateľné poľnohospodárstvo v súlade so stratégiou „Z farmy na stôl“, stratégiou biodiverzity i právnym predpisom o obnove prírody.