pondelok 25. júla 2022

EU: Viac investícií do sociálnej starostlivosti

Predpokladá sa, že počet osôb v Európskej únii, ktoré budú potrebovať dlhodobú starostlivosť, sa zvýši z 30,8 milióna v roku 2019 na 38,1 milióna v roku 2050. Obyvateľstvo EÚ starne, pričom v roku 2018 malo 19 % občanov EÚ 65 alebo viac rokov. Až 80 % všetkej dlhodobej starostlivosti v Európe pritom poskytujú neformálni opatrovatelia. Členské štáty EÚ musia uznať právo na starostlivosť a reformovať svoje sociálne služby tak, aby k nej poskytovali komplexný, rovnaký a včasný prístup.

V novom prijatom uznesení europoslanci vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby účinnejšie financovali všetky druhy služieb sociálnej starostlivosti. Európske štrukturálne a investičné fondy by sa mali využívať na investovanie do starostlivosti o deti, starostlivosti o starších ľudí a iných osôb, ktoré starostlivosť potrebujú. Asi 40 až 50 miliónov ľudí pravidelne poskytuje neformálnu starostlivosť, väčšinu z nich tvoria ženy. Poslanci zdôrazňujú, že sú potrebné legislatívne opatrenia a investície na úrovni EÚ s cieľom podporiť dôstojné pracovné podmienky a zatraktívniť prácu v odvetví sociálnej starostlivosti. Členské štáty by mali realizovať odbornú prípravu pre neformálnych a formálnych opatrovateľov s cieľom predchádzať násiliu a obťažovaniu súvisiacemu so starostlivosťou, zakázať ich a bojovať proti nim a zaviesť nezávislé a účinné spôsoby ich nahlasovania a nápravy.

Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby pracovníci z EÚ a z tretích krajín boli prijímaní do práce za spravodlivých podmienok, a to zlepšením vzájomného uznávania ich kvalifikácií a odstránením rozdielov v nadnárodnej sociálnej ochrane. Pravidlá mobility by sa mali riadne monitorovať a dodržiavať a pracovníci by mali byť lepšie informovaní o svojich právach. Silná a nadčasová európska stratégia v oblasti starostlivosti, ktorá sa zameriava na potreby ľudí v kritických obdobiach ich života a reaguje na ne, musí zahŕňať investície do kvalitnej verejnej starostlivosti o každé dieťa v EÚ. Členské štáty by mali podľa textu uznesenia poskytovať nepretržitú celkovú a integrovanú podporu rodičom vrátane vyplácania materských, otcovských a rodičovských príspevkov.