štvrtok 1. septembra 2022

EU: Spoločná poľnohospodárska politika 2023 – 2027

Európska komisia schválila prvý balík strategických plánov novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pre sedem krajín: Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko. Ide o dôležitý krok pre implementáciu novej SPP od 1. januára 2023 ako prechod k udržateľnému, odolnému a modernému európskemu poľnohospodárskemu sektoru. V rámci reformovanej politiky sa financie spravodlivejšie rozdelia medzi malé a stredné rodinné farmy, ako aj medzi mladých farmárov. Okrem toho budú farmári podporovaní pri zavádzaní nových inovácií. Nová SPP môže byť základným kameňom pre potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárske komunity v Európskej únii.

Krajiny EÚ zavedú národné strategické plány SPP, ktoré budú spájať financovanie podpory príjmov, rozvoja vidieka a trhových opatrení, pričom by mali riešiť špecifické potreby a miestne podmienky. Komisia posúdi, či každý plán vychádza z desiatich kľúčových cieľov SPP, ktoré sa týkajú spoločných environmentálnych, sociálnych a ekonomických výziev. Plány budú preto v súlade s právnymi predpismi EÚ a mali by prispievať ku klimatickým a environmentálnym cieľom EÚ vrátane dobrých životných podmienok zvierat.

SPP bude na obdobie rokov 2023 – 2027 využívať finančné prostriedky vo výške 270 miliárd EUR. Sedem dnes schválených plánov predstavuje rozpočet vo výške viac ako 120 miliárd EUR vrátane vyše 34 miliárd EUR určených výlučne na environmentálne a klimatické ciele a ekologické schémy. Sú určené na podporu postupov prospešných pre pôdu, napríklad na zlepšenie vodného hospodárstva a kvality trávnych porastov. SPP môže podporovať aj zalesňovanie, predchádzanie požiarom, obnovu a adaptáciu lesov. Poľnohospodári zapojení do ekologických schém môžu byť odmenení okrem iného za zákaz alebo obmedzenie používania pesticídov a za obmedzenie erózie pôdy. 86 % až 97 % národnej využívanej poľnohospodárskej plochy by malo byť obhospodarovaných v dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienkach. Značné finančné prostriedky podporia aj rozvoj ekologickej výroby, pričom cieľom väčšiny krajín je zdvojnásobiť alebo dokonca strojnásobiť svoju poľnohospodársku plochu. Oblasti s prírodnými obmedzeniami, napríklad v horách alebo na pobreží, budú naďalej využívať osobitné financovanie na udržanie poľnohospodárskej činnosti.

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby využili všetky príležitosti vo svojich strategických plánoch SPP na posilnenie odolnosti svojho poľnohospodárskeho sektora s cieľom podporiť potravinovú bezpečnosť. To zahŕňa zníženie závislosti od syntetických hnojív a zvýšenie výroby obnoviteľnej energie bez podkopania výroby potravín, ako aj podporu udržateľných výrobných metód. Generačná výmena je jednou z hlavných výziev. Je nevyhnutné, aby si poľnohospodársky sektor udržal konkurencieschopnosť a zvýšil atraktivitu vidieckych oblastí. V každom schválenom pláne je na poprednom mieste špecifická podpora pre mladých farmárov s viac ako 3 miliardami EUR, ktoré sa priamo dostanú k mladým farmárom v siedmich krajinách. Fondy rozvoja vidieka podporia tisíce pracovných miest a miestnych podnikov vo vidieckych oblastiach a zároveň zlepšia prístup k službám a infraštruktúre, ako je širokopásmové pripojenie. V súlade s dlhodobou víziou pre vidiecke oblasti EÚ budú potreby vidieckych občanov riešené aj inými nástrojmi EÚ, ako je nástroj na obnovu a odolnosť (RRF) alebo Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).