pondelok 29. augusta 2022

Upozorňujeme: Nebezpečná nabíjačka

Aj na slovenskom trhu sa predávala nebezpečná USB nabíjačka OnePlus model A6175 z Číny. Pri jej používaní hrozí podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie úraz elektrickým prúdom z dôvodu nedostatočnej elektrickej pevnosti. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Ide o cestovný adaptér s USB konektorom čiernej farby má na spodnej strane označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol separovaného zberu, technické údaje a krajinu pôvodu. Výrobok je balený v papierovo-plastovom obale. Bezpečnostné inštrukcie sú uvedené na papierovej etikete prilepenej na obale výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia umožnila prijať kontrolovanej osobe nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľom, aktorí si tento výrobok už zakúpili sa odporúča, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, majú právo na vrátenie kúpnej ceny.