pondelok 29. augusta 2022

EU: Hotelové ubytovania

Európska komisia uverejnila výsledky externej štúdie trhu o postupoch distribúcie hotelového ubytovania v Európskej únii. Štúdia sa realizovala v roku 2021 a vzťahuje sa na roky 2017 až 2021. Zamerala sa na reprezentatívnu vzorku šiestich členských štátov (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Poľsko, Španielsko a Švédsko).

Výsledky štúdie trhu nenaznačujú, že by v oblasti distribúcie hotelového ubytovania v EÚ došlo v porovnaní s rokom 2016 k zásadnej zmene stavu hospodárskej súťaže. Konkrétne: 
  • až 44 % ubytovania v nezávislých hoteloch sa predáva prostredníctvom online cestovných agentúr, čo oproti roku 2016 predstavuje mierny nárast,
  • Booking.com a Expedia zostávajú hlavnými online cestovnými agentúrami, pokiaľ ide o hotelové rezervácie, a nič nenaznačuje, že by došlo k významným zmenám trhových podielov takýchto agentúr alebo že by na trh vstúpila nová online agentúra,
  • výška provízií, ktoré hotely platia online cestovným agentúram, sa podľa všetkého nezmenila alebo sa mierne znížila,
  • rozdiely v cenách a dostupnosti izieb, ktoré hotely uplatňujú vo vzťahu k rôznym online agentúram, ako aj rozdiely medzi vlastnými webovými sídlami hotelov a webovými sídlami online agentúr sa znížili,
  • niektoré online cestovné agentúry podľa všetkého využívajú obchodné opatrenia, ako je lepšia/menšia viditeľnosť na svojom webovom sídle, aby motivovali hotely k poskytnutiu najlepších cien izieb a najvýhodnejších podmienok,
  • relatívny význam hotelových predajných kanálov (online/off-line, priame/nepriame) sa v jednotlivých členských štátoch do určitej miery líši, ale zdá sa, že v podmienkach hospodárskej súťaže medzi online cestovnými agentúrami neexistujú žiadne významné rozdiely,
  • rakúske a belgické zákony, ktoré online cestovným agentúram zakazujú používanie doložiek o širokom a úzkom paritnom záväzku v hotelovom sektore, zrejme neviedli k zásadným zmenám v postupoch distribúcie hotelového ubytovania v porovnaní s ostatnými členskými štátmi, ktoré sú predmetom štúdie.
Komisia konzultovala návrh štúdie trhu a neskôr aj jej výsledky s vnútroštátnymi orgánmi EÚ na ochranu hospodárskej súťaže. Výsledky štúdie zohľadnia pri svojich súčasných aktivitách v oblasti monitorovania a presadzovania v sektore distribúcie hotelového ubytovania.

Vplyv na hospodársku súťaž v sektore distribúcie hotelového ubytovania môže mať aj akt o digitálnych trhoch, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť na jeseň. Cieľom tohto aktu je zabezpečiť schopnosť súťaže na trhoch online platforiem a zaistiť, aby platformy, ktoré sú tzv. strážcami prístupu, ponúkali komerčným používateľom spravodlivé podmienky. Akt o digitálnych trhoch zakazuje strážcom prístupu používať doložky o širokom alebo úzkom paritnom záväzku v maloobchode alebo podobné obchodné opatrenia. Proces určenia platforiem za strážcov prístupu sa začne, keď sa akt o digitálnych službách začne uplatňovať, teda šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti.