utorok 30. augusta 2022

SR: Hospitalizácie v roku 2021

V roku 2021 boli v slovenských nemocniciach liečení pacienti najčastejšie s chorobami obehovej sústavy, nádorovými ochoreniami a chorobami dýchacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili podľa Národného centra zdravotníckych informácií priemerne 6,5 dňa. Oproti predchádzajúcim rokom vzrástol podiel hospitalizácií ukončených úmrtím. 

V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2021 ukončených 942.376 hospitalizácií (173,2 hospitalizácií na 1.000 obyvateľov). Do tohto počtu sú zahrnuté nielen hospitalizácie chorých osôb, ale aj hospitalizácie rodičiek a novorodencov, alebo aj zdravé osoby sprevádzajúce chorého počas hospitalizácie. Hospitalizácie osôb s trvalým pobytom mimo SR boli zaznamenané v 2.297 prípadoch a predstavovali 0,2 % z celkového počtu hospitalizácií. V porovnaní s rokom 2020 prišlo k poklesu počtu hospitalizácií na 1.000 obyvateľov o 3,39 %, v porovnaní s priemerom rokov 2015 – 2019 dokonca k poklesu až o 21,40 %. Priemerný ošetrovací čas bol 6,5 dňa. Najdlhší ošetrovací čas si vyžadovali pacienti s duševnými poruchami a poruchami správania“ (28,9 dňa) a najkratší ošetrovací čas pacienti s chorobami oka a očných adnexov (3,5 dňa). Aj v roku 2021 boli pacienti najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy (14,6 % z celkového počtu hospitalizácií; v počte 137.673 osôb). Nasledovali hospitalizácie na nádory (10,2 %; v počte 95.664) a choroby dýchacej sústavy (9,8 %; v počte 91.975). Z hľadiska veku boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti vo vekovej skupine 55 – 74-ročných (321.287 hospitalizácií; 34,1 %), 35 – 54-ročných (178.977; 19,0 %) a 75 a viacročných (161.949; 17,2 %).

Najviac hospitalizácií podľa sídla zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti evidovali nemocnice v Bratislavskom kraji (16,3 % zo všetkých 942.376 hospitalizácií; v počte 153.802 hospitalizácií), nasledoval Košický (15,8 %; v počte 149.027) a Žilinský kraj (14,9 %; v počte 140.287). Najmenej hospitalizácií zaznamenali v zariadeniach patriacich do Trnavského kraja (7,2 %; v počte 68.167). Najvyšší podiel hospitalizácií podľa územia trvalého pobytu pacienta bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (16,0 %; v počte 150.938 hospitalizácií), nasledoval Košický (14,8 %; v počte 139.564) a Žilinský kraj (14,6 %; v počte 137 347). Najnižší podiel tvorili hospitalizácie osôb s trvalým pobytom v Trnavskom kraji (9,2 %; v počte 85.819).

Ukončenie hospitalizácie úmrtím nastalo v 42.411 prípadoch (45,0 zomretých na 1.000 hospitalizácií), čo je o 35,7 % viac ako v roku 2020. Z počtu 942.376 hospitalizácií bolo až 4,5 % ukončené úmrtím pacienta. V predchádzajúcom roku bol tento podiel 3,2 %. Najviac úmrtí v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti prepočítaných na 1.000 hospitalizácií bolo evidovaných pri hospitalizáciách osôb s diagnózami kódy na osobitné účely (224,0 osôb/1.000 hospitalizácií), kam boli priebežne zaradené diagnózy súvisiace s ochorením COVID-19. Nasledovali úmrtia pri hospitalizáciách s chorobami dýchacej sústavy (150,0/1.000 hospitalizácií).