streda 8. februára 2017


EÚ:  Životné prostredie – aktuálne výzvy   
Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ v plnom rozsahu môže ekonomike EÚ každoročne ušetriť 50 miliárd eur. Európska komisia upozornila na najvážnejšie problémy v súvislosti s prijatím nového balíka opatrení.  

V oblasti odpadového hospodárstva zostáva naďalej veľkou výzvou pre všetky členské štáty predchádzanie vzniku odpadu, pričom šiestim z nich sa nepodarilo obmedziť skládkovanie biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu. Vykonávanie politiky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva v plnom rozsahu by do roku 2020 mohlo priniesť 400.000 pracovných miest.

V 23 z 28 členských štátov sú neustále prekračované normy kvality ovzdušia – celkovo vo viac ako 130 mestách Európy. Najväčším zdrojom problémov s kvalitou ovzdušia je doprava. Treba pridať aj v činnostiach na zníženie environmentálneho hluku, druhej najvážnejšej environmentálnej príčiny zhoršenia zdravia.

V oblasti kvality vody a vodného hospodárstva sa väčšine členských štátov nedarí dosiahnuť úplný súlad v otázke zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd, pričom 13 z nich čelí právnym krokom zo strany EÚ. Takmer vo všetkých členských štátoch sú naďalej vážnym problémom koncentrácie dusičnanov a úrovne eutrofizácie.

Napriek mnohým lokálnym úspechom v oblasti prírody a biodiverzity treba urýchliť vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody tak, ako to potvrdila kontrola vhodnosti smerníc EÚ o vtáctve a biotopoch. Inak bude úbytok biodiverzity v EÚ stále pokračovať, čím sa v budúcnosti ohrozí kapacita ekosystémov slúžiť ľudským potrebám.