utorok 7. februára 2017

Novinka: Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov
Európska komisia prijala nový nástroj na zlepšenie uplatňovania európskej environmentálnej politiky a spoločne dohodnutých pravidiel. Spolu s členskými štátmi bude riešiť príčiny medzier vo vykonávaní predpisov a hľadať riešenia problémov skôr, ako sa stanú urgentnými.

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ v plnom rozsahu môže ekonomike EÚ každoročne ušetriť 50 miliárd eur na zdravotných nákladoch a priamych nákladoch na životné prostredie. Nový balík opatrení zahŕňa: 28 správ o jednotlivých krajinách mapujúcich silné aj slabé stránky a príležitosti na zlepšenie, oznámenie s politickými závermi správ o jednotlivých krajinách a spoločnými trendami v oblastiach kvalita ovzdušia, odpadové a obehové hospodárstvo, kvalita vody a ochrana prírody a biodiverzity ako aj odporúčania možných zlepšení pre každý členský štát.
 
Podľa prieskumu Eurobarometra považujú 3 zo 4 občanov európske právne predpisy za nevyhnutný predpoklad ochrany životného prostredia vo svojej krajine a 4 z 5 súhlasia s tým, že európske inštitúcie by mali mať možnosť skontrolovať, či sú zákony uplatňované správne.