streda 21. marca 2018

EU: Zmeny pre sociálnu ochranu

Európska komisia predstavila návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.  

Svet práce sa vyvíja a s prihliadnutím na nové životné štýly, podnikateľské postupy a digitalizáciu sa aj systémy sociálnej ochrany musia prispôsobovať novým skutočnostiam. Dnes má takmer 40% zamestnaných ľudí buď atypické zamestnanie – nepracujú na základe pracovnej zmluvy na plný pracovný čas uzatvorenej na neurčitý čas –alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. A nemajú vždy dobrý prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú poistenie v nezamestnanosti ani prístup k dôchodkovým právam.

V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je cieľom návrhu stanoviť smerovanie pre členské štáty v záujme podpory prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä tie osoby, na ktoré sa vzhľadom na ich postavenie v zamestnaní nevzťahujú dostatočne schémy sociálneho zabezpečenia. V odporúčaní sa stanovuje:
* Odstraňovanie medzier vo formálnom pokrytí tým, že sa zabezpečí, aby sa pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby mohli za porovnateľných podmienok zapojiť do príslušných systémov sociálneho zabezpečenia.
* Možnosť primeraného účinného pokrytia, aby si mohli vytvoriť a uplatňovať náležité nároky.
* Uľahčenie prevodu nárokov na sociálne zabezpečenie z jedného zamestnania do druhého.
* Poskytovanie transparentných informácií pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám o ich nárokoch na sociálne zabezpečenie a súvisiacich povinnostiach.

Komisia prezentovala aj svoje stanoviská v súvislosti s posilnením monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv.