piatok 23. marca 2018

Upozorňujeme: Šetriče energie

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) eviduje zvýšený nárast spotrebiteľských podaní súvisiacich s ponukou produktov označovaných za „šetriče energie“. 

Spoločným znakom je opis ich údajných výhod a zníženia spotreby, ktoré majú zabezpečovať. Tieto informácie sú ale komunikované bez predloženia konkrétnych analýz či štúdií, ktoré by sľubované výhody potvrdzovali. Navyše predávajúcim je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, a teda aj mimo dozornej pôsobnosti SOI. Webové stránky, na ktorých sú uvedené výrobky ponúkané, neobsahujú informácie vyžadované príslušnou slovenskou legislatívou – napr. informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní; postup pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom a pod. Slovenská obchodná inšpekcia preto upozorňuje, aby ste si pred kúpou riadne zvážili uvedené skutočnosti. Vyhnete sa tak možným problémom súvisiacim s kvalitou výrobku, jeho vrátením predávajúcemu či vrátením peňazí zo strany predávajúceho.

Podľa platných právnych predpisov je SOI orgánom štátnej kontroly predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. V rámci medzinárodnej spolupráce však už oslovila príslušné národné orgány podľa sídla predávajúceho (ak sa ho podarilo identifikovať) so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti a možného zamedzenia konania, ktoré nie je v súlade s platnou legislatívou. Keďže v mnohých prípadoch ide o krajiny, ktoré nie sú súčasťou jednotného trhu EÚ, slovenská strana nie je oprávnená opatrenia zo strany príslušného národného orgánu žiadnym spôsobom vynucovať (okrem prípadov, ak ide o predávajúceho so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ).