piatok 13. apríla 2018

EU: Nová dohoda pre spotrebiteľov

Európska komisia predstavila balík opatrení v prospech európskych spotrebiteľov, vďaka ktorému budú môcť Európania lepšie čeliť výzvam modernej doby a budú viac chránení pred rozsiahlymi podvodmi. 

Hoci už teraz máme v EÚ jedny z najprísnejších pravidiel na ochranu spotrebiteľa na svete, nedávno sa vyskytli prípady, ktoré ukázali, že súčasné predpisy a ich presadzovanie majú svoje hranice.

Aktuálny návrh obsahuje:
1. Posilnenie spotrebiteľských práv na internete
* Väčšia transparentnosť internetových obchodov – jasné informácie, či nakupujete  výrobky alebo služby od obchodníka alebo súkromnej osoby a či ste v prípade komplikácií chránení spotrebiteľskými právami.
* Nové spotrebiteľské práva vo vzťahu k „bezplatným“ digitálnym službám – právo na určité informácie možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní sa rozšíri aj na „bezplatné“ digitálne služby, pri ktorých spotrebitelia síce neplati, ale poskytujú svoje osobné údaje (napríklad: cloudové úložiská, sociálne médiá či emailové účty).

2. Nástroje na presadzovanie práva a získania odškodnenia
* Žaloby v zastúpení na európsky spôsob – podľa nových návrhov bude môcť oprávnený subjekt, napríklad spotrebiteľská organizácia, požadovať nápravu (napríklad odškodnenie alebo opravu) v mene skupiny spotrebiteľov, ktorí boli poškodení nezákonnou obchodnou praktikou. Podľa návrhu by malo byť takéto zastúpenie bezplatné.
* Lepšia ochrana pred nekalými obchodnými praktikami – súčasné právne predpisy neumožňujú dožadovať sa adekvátnej nápravy v prípade nekalých obchodných praktík. V súčasnosti je to v tejto oblasti rozhodnutie členského štátu, podľa nového návrhu by mali spotrebitelia vo všetkých členských štátoch mať v prípade nekalých obchodných praktík, ako napr. agresívneho alebo zavádzajúceho marketingu, právo napríklad na finančnú kompenzáciu a ukončenie zmluvy.

3. Účinné pokuty za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Komisia navrhuje posilniť právomoc orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa, ktoré momentálne nie sú dostatočne vybavené na to, aby mohli ukladať pokuty za praktiky, ktoré poškodia veľký počet spotrebiteľov v celej EÚ. Výška pokút sa v jednotlivých členských štátoch značne líši a je často príliš nízka na to, aby mohla mať skutočne odstrašujúci účinok, hlavne na spoločnosti podnikajúce cezhranične a vo veľkom rozsahu. Na základe návrhu budú mať vnútroštátne orgány právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce pokuty pričom pokuta môže dosiahnuť až  4% ročného obratu obchodníka v príslušnom členskom štáte. Členské štáty budú mať možnosť stanoviť vyššie maximálne pokuty.

4. Riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru
* Komisia navrhuje, aby sa v smernici o nekalých obchodných praktikách výslovne stanovilo, že výrobky nemožno predávať vo viacerých členských štátoch s tým, že sú totožné, keď majú výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti.
* Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) práve dokončuje avizovanú spoločnú testovaciu metódu a v máji 2018 bude koordinovať testovanie zamerané na potravinové výrobky.

5. Lepšie podmienky pre podniky
Nové návrhy odstránia zložité povinnosti a neprimeranú záťaž, ktorú pre obchodníkov predstavuje právo spotrebiteľov odstúpiť od zmluvy (napríklad nebudú musieť vrátiť peniaze, kým reálne nebol vrátený reklamovaný tovar). Vďaka novým pravidlám budú mať obchodníci takisto väčšiu voľnosť pri komunikácii so spotrebiteľmi, budú môcť využívať nové prostriedky on-line komunikácie, akými sú webové formuláre alebo chaty.

Návrhy ešte prerokuje Európsky parlament a členské štáty v Rade EÚ.