pondelok 9. apríla 2018

EU: Nová smernica o karcinogénoch

Európska komisia navrhuje obmedziť vystavenie pracovníkov 5 karcinogénnym látkam okrem 21 látok, ktoré už boli obmedzené, resp. pri ktorých bolo navrhnuté obmedzenie. Zlepšia sa pracovné podmienky pre viac ako milión pracovníkov v EÚ a zabráni sa  vyše 22-tisíc prípadom chorôb súvisiacich s prácou.

Do novej smernice o karcinogénoch a mutagénoch navrhuje EK zahrnúť nové limitné hodnoty vystavenia v prípade piatich chemikálií, čím sa určí ich maximálna koncentrácia v ovzduší na pracovisku:
* kadmium a jeho anorganické zlúčeniny,
* berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia,
* kyselina arzeničná a jej soli, ako aj anorganické zlúčeniny arzénu,
* formaldehyd,
* 4,4'-metylén-bis-(2-chlóranilín) (MOCA).
Prvé tri karcinogény sa vo veľkej miere používajú v odvetví výroby a rafinovania kadmia, výroby niklovo-kadmiových batérií, mechanického plátovania, tavenia zinku a medi, zlievarenstva, sklárstva, v laboratóriách, elektronickom a chemickom priemysle, stavebníctve, zdravotníctve, pri nakladaní s plastmi či pri recyklácii.

Zavedenie limitných hodnôt povedie nielen k menšiemu počtu prípadov rakoviny súvisiacich s prácou, ale aj iných zdravotných problémov spôsobených karcinogénnymi a mutagénnymi látkami. Napríklad vystavenie berýliu okrem rakoviny pľúc spôsobuje aj nevyliečiteľnú chronickú beryliózu.