pondelok 9. apríla 2018

Výzva: Frekvencie v pásme 1800 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie.

V tomto výberovom konaní je ponúkaných 18 blokov voľných frekvencií, ktoré predstavujú celkom 2×9,0 MHz z frekvenčného pásma 1800 MHz pre celé územie Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto frekvencií budú operátori poskytovať verejné elektronické komunikačné služby koncovým užívateľom napr. s využitím systémov GSM, UMTS, LTE, WiMAX a IoT. Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Vyvolávacia cena predstavuje pre frekvenčný blok 2x5 MHz hodnotu 1.800.000 eur, pre frekvenčný blok 2x0,8 MHz hodnotu 288.000 eura a pre frekvenčné bloky 2x0,2 MHz hodnotu 72.000 eur.
     
Ponuky do výberového konania musia byť doručené najneskôr do 09.05.2018 do 13:30 h. Peňažná zábezpeka vo výške 1.000.000 eur musí byť uhradená (pripísaná na určený účet úradu) do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do výberového konania. Účelom je zamedzenie takého konania účastníka výberového konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu výberového konania.