štvrtok 12. apríla 2018

EU: Čistejšie ovzdušie, klimatické zmeny a lepšia regulácia

To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia európskej dvadsaťosmičky, ktoré sa uskutočnilo 10. a 11. apríla 2018 v bulharskej Sofii. 

Znečistené ovzdušie spôsobuje vo svete až 8 miliónov predčasných úmrtí za rok, z toho 400 tisíc v Európskej únii. Viac ako 80% ľudí žijúcich v mestských oblastiach je vystavených emisiám znečisťujúcim ovzdušie nad úrovňou schválenou Svetovou zdravotníckou organizáciou. Na Slovensku patrí medzi hlavné problémy, ktoré je potrebné riešiť v oblasti ochrany ovzdušia, domáce vykurovanie, doprava v mestských oblastiach a poľnohospodárstvo. Od konca minulého roka tu platí novela zákona o ovzduší. Obsahuje viaceré efektívne nástroje, ako znečisteniu ovzdušia predchádzať. Napríklad pri emisiách z dopravy (aj osobnej) obciam umožňuje vyhlásiť nízkoemisné zóny.

V súčasnosti ministerstvo životného prostredia pripravuje Stratégiu ochrany ovzdušia. Zahŕňa dva dôležité dokumenty - Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a Národný program znižovania emisií. Cieľom je znižovanie emisií a zlepšenie kvality ovzdušia. Zriadené boli odborné pracovné skupiny zamerané napríklad na ekologizáciu dopravy, podporu ekologickej mestskej hromadnej dopravy či obmedzenie emisií z vykurovania domácnosti. Na návrhu konkrétnych opatrení, vrátane ich ekonomickej efektívnosti, ministerstvo spolupracuje so Svetovou bankou. Stratégiu ochrany ovzdušia plánuje predložiť vláde SR na schválenie začiatkom budúceho roka.

Na stretnutí dominovala aj téma, ako napĺňať ciele Parížskej klimatickej dohody prijatej v roku 2015. Predstavitelia sa zhodli na potrebe presviedčať ostatných partnerov o nevyhnutnosti prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Práve to môže oživiť národné ekonomiky, podporiť miestny rast a zároveň vytvárať nové „zelené“ pracovné miesta. Financovanie klimatických opatrení ma byť založené na solidárnom princípe - rozvinuté krajiny majú poskytnúť finančné zdroje na pomoc rozvojovým krajinám. Ministri sa venovali tiež téme, ako zlepšiť zabezpečovanie dodržiavania európskeho environmentálneho práva a zlepšiť správu v oblasti životného prostredia.