utorok 10. apríla 2018

Svetový deň zdravia: Na hraniciach nezáleží

Európska únia prednedávnom zriadila európsky zdravotnícky zbor na vysielanie odborníkov do oblastí, kde vypuknú zdravotnícke krízy, akými sú epidémie či infekčné choroby. 

Únia cez svoj systém medzinárodného rozvojového financovania vyčlenila napr. viac ako 475 miliónov EUR do Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Každoročne tiež poskytuje približne 200 miliónov EUR na humanitárnu pomoc zameranú na podporu zdravotníckych programov, ktoré sa usilujú o obmedzenie úmrtnosti, zdravotných postihnutí a chorôb súvisiacich s humanitárnymi krízami. Napriek tomu v rámci EÚ, ale aj na celom svete pretrvávajú značné rozdiely v očakávanej dĺžke života a zdravotných rizikách. Napríklad predčasná úmrtnosť v dôsledku chronických chorôb predstavuje v Bulharsku, Maďarsku a Lotyšsku minimálne dvojnásobok priemeru EÚ. Takéto odlišnosti často súvisia so sociálnou nerovnosťou a čiastočne ich spôsobujú rozdiely v prístupe ku kvalitnej starostlivosti vzhľadom na finančné náklady a nerovnomerné geografické rozdelenie lekárov medzi jednotlivými krajinami EÚ aj na ich vlastnom území.

Budovanie spravodlivej Európy s vyrovnanými sociálnymi podmienkami preto patrí medzi priority Európskej komisie. Cieľom nedávno prijatého Európskeho piliera sociálnych práv je zabezpečiť prístup k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby v EÚ. Ide o dôležitý krok k dosiahnutiu záväzku zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, a to nielen k ošetreniam, ale aj k prevencii.
Zaistiť, aby každý jeden človek mal prístup k zdravotnej starostlivosti, by malo byť prioritou pre všetky vnútroštátne orgány. V tomto kontexte sa spolupráca medzi systémami zdravotnej starostlivosti posilní aj vďaka rozrastajúcim sa európskym referenčným sieťam. Tieto virtuálne siete uľahčujú prístup k špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov trpiacich komplexnými chorobami, ktoré sú zriedkavé, alebo majú nízku prevalenciu.

Hoci úspech pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti všetkým občanom v konečnom dôsledku závisí od členských štátov, ktoré sú zodpovedné za vypracúvanie a organizáciu vlastnej zdravotnej politiky, služieb a rozpočtu, komisia bude naďalej ponúkať poradenstvo s cieľom znížiť rozdiely v zdravotníctve medzi členskými krajinami EÚ.