štvrtok 26. apríla 2018

SR: Zlepšenie fungovania obchodného registra

Vláda SR schválila rad opatrení, ktorých postupným zavedením sa má dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra, čím prispejú tiež k zlepšovaniu podnikateľského prostredia.  ​

Opatrenia majú byť realizované v dvoch na seba nadväzujúcich fázach – v prvej do 31. decembra 2018 a v druhej do 31. decembra 2020.

Oprava neaktuálnych údajov v obchodnom registri: odstránenie chybovosti a nekorektnosti údajov najmä prostredníctvom údajov z referenčných registrov ako aj prostredníctvom skúmania plnenia zákonných podmienok registrácie. Vyústi to do tzv. čistenia údajov obchodného registra a registrového súdu, kde sa zapísané osoby nespĺňajúce podmienky registrácie (napr. obchodné spoločnosti, ktoré majú stále vedené základné imanie v slovenských korunách) vymažú z úradnej povinnosti (výmaz tzv. mŕtvych obchodných spoločností). Rešpektovať sa bude ochrana možných veriteľov ako aj opatrenia na boj proti daňovým podvodom.

Elektronizácia procesov: elektronický spôsob podávania návrhov na zápis údajov, na zápis zmeny zapísaných údajov a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra zjednoduší viaceré procesy na strane súdov aj na strane osôb, ktoré ich podávajú. Navrhuje sa preto, aby návrh do obchodného registra bolo možné podávať na súd len elektronicky. Zároveň by sa mali zaviesť elektronické formuláre s automatickou kontrolou údajov navrhovaných na zápis alebo zmenu oproti údajom uvedeným v iných (najmä referenčných) registroch.
Pre osoby, ktoré nebudú môcť z rôznych dôvodov komunikovať elektronicky, zostane zachovaná možnosť podať návrh do obchodného registra najmä prostredníctvom advokáta, notára, či jednotného kontaktného miesta a neskôr tiež externých registrátorov.

Efektívnejšie prepojenie s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami: podávanie návrhov v elektronickej forme predpokladá efektívnejšiu integráciu s príslušnými registrami (či už referenčnými alebo zdrojovými), čo umožní preberanie údajov, ktoré už sú v informačných systémoch verejnej správy k dispozícii. Odpadne tak viacero obdobných administratívnych záťaží spojených s nevyhnutnosťou viacnásobnej registrácie údajov na viacerých miestach. Zároveň sa tým aj zníži chybovosť zapisovaných údajov, ktoré môžu vznikať najmä pri ich manuálnom prepisovaní. A spolu s opatreniami zameranými na odstránenie chybovosti už zapísaných údajov sa týmto tiež vytvorí predpoklad, aby údaje zverejnené v obchodnom registri na internete boli právne záväzné.

Odbremenenie registrových súdov: popri registrovom súde by boli oprávnení pôsobiť aj tzv. externí registrátori (notári). Výhoda bude najmä v dostupnejších a komfortnejších službách a v  odbremenení súdov od časti agendy, ktorá je administratívna a nesúvisí priamo s vedením súdnych sporov.

Optimalizácia sústavy registrových súdov: obchodný register vedie osem registrových súdov. Toto prináša viacero odlišností v postupoch jednotlivých súdov, čo pre zapísané osoby predstavuje aj právnu neistotu. Optimalizovaním počtu registrových súdov sa zlepší predvídateľnosť rozhodovania a ich postupov pri registrácii údajov v obchodnom registri.