pondelok 23. apríla 2018

Výskum a inovácie: Dve nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v celkovej výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok od 200 tisíc eur do 1 milión eur. 

Cieľom je podporiť nielen výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a výskumných organizáciách, ale aj aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení. V rámci výziev môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty s realizáciou na celom území Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.

Hodnotenie jednotlivých žiadostí sa uskutoční v rámci kôl. Uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl sú naplánované na 29. júna a 31. augusta 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené – to znamená, že k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa. Obe výzvy sú vyhlásené v zjednodušenom režime, aby znížili administratívnu záťaž žiadateľov. Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušene prebieha aj predkladanie jednotlivých príloh. Všetky potrebné informácie získate na https://www.opvai.sk/ a prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.