piatok 11. októbra 2019

EU: Porušovanie pravidiel aj na Slovensku

Európska komisia pravidelne podniká právne kroky voči členským štátom za nesplnenie ich povinností podľa právnych predpisov Európskej únie (EÚ). Cieľom jej rozhodnutí je zabezpečiť riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v prospech občanov a podnikov. Komisia súčasne oznámila uzatvorenie 120 prípadov, v ktorých sa riešili problémy s dotknutými členskými štátmi bez toho, aby musela ďalej konať.

V oblasti zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov so smernicou EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA 2011/92/EÚ), ktorá zabezpečuje, aby sa vplyv verejných a súkromných projektov na životné prostredie posudzoval pred ich schválením, Európska komisia upozorňuje Slovensko na nedostatky týkajúce sa najmä včasnosti rozhodnutí, možných konfliktov záujmov, ako aj na nedostatok účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

Euróspka komisia ďalej oznámila uzatvorenie súdneho konania o neplnení povinnosti Slovenskej republiky pri skládkach odpadov. Podľa uznesenia Súdneho dvora zaplatilo Slovensko paušálnu pokutu vo výške 1.000.000 EUR, aby sa v budúcnosti účinne zabránilo opakovaniu podobných porušení právnych predpisov EÚ. Podľa dôkazov predložených slovenskými orgánmi boli už všetky časti skládky odpadov Považský Chlmec uzavreté v súlade so  smernicou o skládkach odpadov. Smernice zároveň ustanovuje požiadavky na postupy uzavretia skládky a postupy následnej starostlivosti. Keďže Slovensko do 27. decembra 2018 neplnilo svoje povinnosti, muselo tiež zaplatiť dennú pokutu v celkovej výške 885.000 EUR.

Zároveň sa Európska komisia rozhodla vyslať na Slovensko odôvodnené stanovisko, v ktorom vyzýva na dodržiavanie pravidiel EÚ o rovnosti. Na Slovensku je stále neúmerný podiel rómskych detí umiestňovaný v špeciálnych školách alebo triedach pre deti s mentálnym postihnutím a existujú aj rôzne spôsoby marginalizácie v bežnom vzdelávaní tým, že sa rómske deti zaraďujú do samostatných tried či škôl iba pre Rómov. V nadväznosti na výzvu zaslanú v apríli 2015 prijalo Slovensko niekoľko opatrení na vyriešenie tohto problému. Po dôkladnom vyhodnotení opatrení a sledovaní situácie na mieste Európska komisia dospela k záveru, že ešte nie sú dostatočné. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo a podniklo príslušné kroky; v opačnom prípade sa Európska komisia môže rozhodnúť postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.