pondelok 30. novembra 2020

EU: Dátová stratégia

Európska komisia navrhuje nové pravidlá správy údajov, pretože chce lepšie využiť potenciál neustále rastúceho množstva dát a vytvoriť na to dôveryhodný európsky rámec. Nariadením sa uľahčí zdieľanie údajov v celej Európskej únii (EÚ) a medzi sektormi. Občania aj podniky zároveň budú mať väčšiu kontrolu nad tým, ako sa nakladá s ich údajmi a budú môcť tomuto procesu dôverovať. Vznikne tak alternatívny európsky model k postupom, akým spracúvajú dáta hlavné technologické platformy.

Množstvo údajov, ktoré generujú verejné orgány, podniky a občania, neustále rastie. Očakáva sa, že medzi rokmi 2018 až 2025 sa späťnásobí. Nové pravidlá umožnia tieto údaje zužitkovať a pripravia pôdu pre odvetvové európske dátové priestory v prospech spoločnosti, občanov aj podnikov. V dátovej stratégii z februára tohto roka bolo navrhnutých deväť takýchto dátových priestorov, od priemyslu cez energetiku a zdravie až po Európsku zelenú dohodu. Prispejú napríklad k zelenej transformácii zlepšením riadenia spotreby energie, prácou na tom, aby sa personalizovaná medicína stala skutočnosťou, a uľahčením prístupu k verejným službám.

V súlade s oznámením v dátovej stratégii sa nariadením vytvorí základ pre nový európsky spôsob správy údajov, ktorý je v súlade s hodnotami a so zásadami EÚ, akými sú ochrana osobných údajov (podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov), ochrana spotrebiteľa a pravidlá hospodárskej súťaže. Predpis ponúka alternatívny model k postupom spracúvania údajov veľkých technologických platforiem. Tie totiž môžu nadobudnúť veľkú trhovú silu vzhľadom na obchodné modely, z ktorých vyplýva kontrola veľkého množstva údajov. V rámci tohto nového prístupu sa v záujme upevnenia dôvery navrhuje model založený na neutralite a transparentnosti sprostredkovateľov údajov, ktorí zastrešujú zdieľanie alebo združovanie údajov. Na zabezpečenie tejto neutrality sprostredkovateľ nebude smieť nakladať s údajmi na vlastné účely (napr. ich predávať inému podniku, alebo ich používať na vývoj vlastných produktov) a bude musieť spĺňať prísne požiadavky.

Nariadenie zahŕňa:
  • viacero opatrení na zvýšenie dôvery v zdieľanie údajov, keďže jej nedostatok je v súčasnosti jednou z hlavných prekážok a vedie k vysokým nákladom,
  • nové pravidlá EÚ týkajúce sa neutrality s cieľom umožniť novým sprostredkovateľom údajov plniť úlohu dôveryhodných organizátorov zdieľania údajov,
  • opatrenia na uľahčenie opakovaného použitia určitých údajov, ktoré má k dispozícii verejný sektor; napríklad opakované použitie údajov týkajúcich sa zdravia by mohlo urýchliť výskum pri hľadaní liekov na zriedkavé alebo chronické choroby,
  • prostriedky na to, aby Európania mohli kontrolovať využívanie údajov, ktoré generujú, tým, že pre podniky a jednotlivcov bude ľahšie a bezpečnejšie dobrovoľne sprístupňovať svoje údaje v záujme širšieho spoločného dobra, a to za jasných podmienok.
Návrh je prvým výsledkom úsilia v rámci európskej dátovej stratégie, ktorej cieľom je uvoľniť hospodársky a spoločenský potenciál údajov a technológií, akou je umelá inteligencia, a zároveň dodržiavať pravidlá a hodnoty EÚ (napríklad v oblasti ochrany údajov či rešpektovania duševného vlastníctva a obchodného tajomstva). Stratégia bude vychádzať z veľkosti jednotného trhu ako priestoru, v ktorom môžu údaje prúdiť v rámci EÚ a medzi sektormi v súlade s jasnými, praktickými a spravodlivými pravidlami prístupu a opakovaného použitia. Dnešným návrhom sa podporuje aj širšia medzinárodná výmena údajov za podmienok, ktoré zabezpečujú súlad s európskym verejným záujmom a oprávnenými záujmami poskytovateľov údajov. Očakáva sa, že v roku 2021 budú nasledovať špecializovanejšie návrhy týkajúce sa dátových priestorov, ktoré ešte doplní akt o údajoch na podporu ich zdieľania vzájomne medzi podnikmi, ako aj medzi podnikmi a vládami.