štvrtok 3. decembra 2020

EU: Digitalizované súdne konania

Cezhraničné videokonferencie, bezpečná výmena dokumentov alebo zjednodušenie súdneho papierovania. Európsky parlament prijal 23. novembra t. r. dva návrhy zamerané na modernizáciu súdnych systémov v Európskej únii (EÚ) s cieľom zabrániť prieťahom, zvýšiť právnu istotu a zjednodušiť prístup k spravodlivosti. Obe nariadenia nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vďaka novým nariadeniam budú v EÚ existovať digitálne riešenia pre cezhraničné zabezpečovanie dôkazov a doručovanie písomností, čo by malo zefektívniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi súdmi v rôznych krajinách EÚ. Komunikácia na diaľku by sa mala stať normou, napríklad v cezhraničnom konaní bude možné vypočuť svedkov cez videokonferenciu a nemusia byť fyzicky prítomní. Toto pomôže značne znížiť náklady. Vytvorí sa decentralizovaný IT systém, ktorý spojí národné systémy a v rámci ktorého bude možné vymieňať dokumenty elektronicky, čo bude rýchlejšie a bezpečnejšie. Nové pravidlá obsahujú aj ustanovenia na ochranu údajov a súkromia pri prenose dokumentov a predkladaní dôkazov. Nariadenia pomôžu zjednodušiť postupy a poskytnú právnu istotu občanom aj podnikom. Očakáva sa, že ich to povzbudí k cezhraničným transakciám a posilní sa tak nielen demokracia, ale aj vnútorný trh.

Tieto dva návrhy aktualizujú existujúce nariadenia EÚ o doručovaní písomností a zabezpečovaní dôkazov - s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie moderných digitálnych riešení. Ide o jedny z krokov EÚ pri digitalizácii súdnych systémov. Zatiaľčo v niektorých krajinách sa digitálne riešenia už osvedčili, cezhraničné súdne konania stále prebiehajú väčšinou na papieri. Cieľom EÚ je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu na úrovni EÚ, zachovať vymáhanie práva a účinne chrániť občanov. Napokon aj koronakríza priniesla súdom v Európe veľa problémov: došlo k oneskoreniam pri osobných vypočutiach a pri doručovaní písomností a z dôvodov meškania uplynuli rozličné lehoty. Okrem toho musia riešiť rastúci počet prípadov platobnej neschopnosti a prepúšťania v dôsledku pandémie.