štvrtok 3. decembra 2020

SR: Dočasná ochrana

V novembri 2020 súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi 30 podnikateľským subjektom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy súdy povolili dočasnú ochranu 34 podnikateľom, ich počet klesol o 11,76 percenta. V novembri bola na základe vlastnej žiadosti zrušená ochrana 12 spoločnostiam a dvom firmám ju zrušil súd, pretože sa dodatočne zistilo, že nespĺňali podmienky na jej udelenie.

Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) od 12. mája do konca novembra 2020 dočasnú ochranu využívalo celkovo 288 podnikateľských subjektov, čo je o 5,88 percenta viac než na konci predchádzajúceho mesiaca. Najväčší podiel z nich - 89,58 %, pripadal na právnické osoby podnikateľov. Od začiatku poskytovania dočasnej ochrany súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 347 podnikateľských subjektov, ale 48 z nich ju zrušili na základe vlastnej žiadosti a 11 firmám dočasnú ochranu zrušili súdy na základe vlastného rozhodnutia. „Nárast počtu rozhodnutí o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi v októbri tohto roku sa v novembri nezopakoval. Toto opatrenie štátu na zmiernenie účinku pandémie COVID-19 na podnikateľov sa javí ako nedostačujúce. Podnikatelia si okrem poskytnutia ochrany pred veriteľmi zároveň uvedomujú, že takáto verejne dostupná informácia im môže zhoršiť povesť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Od 12. mája do konca novembra 2020 bolo vydaných 48 rozhodnutí súdov o zrušení dočasnej ochrany na základe žiadosti samotných podnikateľov, z toho sedem ich bolo vydaných v rovnakom mesiaci, v ktorom o dočasnú ochranu podnikatelia požiadali. Ani v decembri preto neočakávame výrazný nárast počtu rozhodnutí súdov o poskytnutí dočasnej ochrany“, uviedla Ing. Jana Marková.

Podľa obratu aj počtu zamestnancov najväčšou spoločnosťou, ktorá dočasnú ochranu podnikateľov pred veriteľmi začala využívať v novembri 2020, je spoločnosť SK Air Cargo s. r. o. z Považskej Bystrice, ktorá poskytuje služby nákladnej dopravy. Jej obrat sa pohyboval v rozmedzí od 3 miliónov do 3,999 milióna eur a zamestnávala od 10 do 19 pracovníkov. Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využíva, tvorí 65 (22,57 %) podnikateľov, ktorí sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G), za ňou nasleduje 35 (12,15 %) podnikateľov z priemyselnej výroby (sekcia C), 34 (11,81 %) podnikateľov z oblasti ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I) a 33 (11,46) stavebných firiem (sekcia F). Spolu tieto sekcie predstavujú až 57,99 % z celkového počtu podnikateľov pod dočasnou ochranou. Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac sídli v Bratislavskom kraji - 91 subjektov (31,60 %) a v Banskobystrickom kraji – 46 (15,97 %); najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Nitrianskom – 19 (6,60 %), v Trnavskom – 20 (6,94 %) a v Trenčianskom kraji – 21 (7,29 %).  Výrazne najväčší podiel majú právnické osoby podnikatelia (89,58 %), na fyzické osoby podnikateľov pripadá podiel 10,07 % a na jediný štátny podnik 0,35 %.

Dočasnú ochranu podnikateľov definuje Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol vyhlásený 25. marca 2020 s účinnosťou od 12. mája 2020. Predĺženie trvania dočasnej ochrany do 31. decembra 2020 ustanovilo Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z. zo dňa 16. 9. 2020, ktoré nadobudlo účinnosť od 19. 9. 2020. Dočasná ochrana je určená poctivým podnikateľom, ktorí sa kvôli pandémii korona vírusu ocitli v zlej ekonomickej situácii. Pre žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany to znamená viacero výhod, napr.: veritelia nemôžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu a prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu a ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu; exekúcie začaté po 12. marci 2020 sa prerušujú; nie je možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa; podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva z omeškania podnikateľa s plnením.