štvrtok 12. novembra 2020

EU: Dlhodobý rozpočet

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ dosiahli predbežnú politickú dohodu na budúcom financovaní Európskej únie. Kompromis sa zrodil po desiatich týždňoch intenzívnych vyjednávaní o budúcom Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 - 2027 a nových vlastných zdrojoch financovania únie. Dohodu ešte musia formálne schváliť obe inštitúcie, teda Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ.

Parlamentu sa nad rámec rozpočtu dohodnutého hlavami štátov a vlád EÚ počas júlového samitu Európskej rady podarilo zaistiť dodatočných 16 miliárd eur. Približne 15 miliárd eur by sa malo prostredníctvom vyššej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. Jedna miliarda eur by mala slúžiť ako flexibilná rezerva využiteľná v prípade budúcich kríz.

Hlavnou prioritou poslancov bolo zaistiť viac prostriedkov pre kľúčové programy EÚ, rozpočty ktorých mali byť na základe dohody členských štátov z júla 2020 výrazne okresané. Mohlo by tak dôjsť k ohrozeniu napĺňania záväzkov a priorít EÚ, a to aj v oblasti Európskeho ekologického dohovoru či digitálnej agendy. Dodatočné výdavky by mali byť pokryté príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Tento prístup zodpovedá dlhodobej požiadavke Európskeho parlamentu, aby prostriedky získané na úrovni únie zostali v rozpočte EÚ. Poslancom sa podarilo okrem iného dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ a presadiť pokračovanie navyšovania prostriedkov pre výskum.

Návrh predpokladá zavedenie poplatku za plasty (od roku 2021), zdroja príjmu založeného na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a pravdepodobne prepojeného s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnej dane (od roku 2024) a vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií, ako aj príspevku spojeného s podnikovým sektorom alebo nového spoločného základu dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026). Monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity či klímy by malo prebiehať na základe nových metodík. Vyjednávači tak chcú zaistiť, aby sa na podporu cieľov EÚ v oblasti klímy vynaložilo aspoň 30 % celkového rozpočtu únie a fondu obnovy EÚ pre budúce generácie. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5 % ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10 % rozpočtu EÚ na daný rok. Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dopadov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiace monitorovanie programov.