pondelok 9. novembra 2020

EU: Európsky deň rovnakej odmeny

Európsky deň rovnakej odmeny predstavuje deň, kedy ženy symbolicky prestanú dostávať výplatu v porovnaní so svojimi mužskými kolegami za rovnakú prácu. Tento rok pripadá na 10. novembra. Ženy v Európskej únii stále zarábajú menej ako muži, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ-27 sa od minulého roka podľa Eurostatu zmenil zo 14,5 % na 14,1 %. 

Faktory ovplyvňujúce rozdiely v odmeňovaní sú rôzne: ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, čelia problémom skleneného stropu pre spoločnosti, pracujú v odvetviach s nízkym príjmom a horšie platenými pracovnými miestami a často musia prevziať primárnu zodpovednosť za starostlivosť o svoje rodiny, alebo sú platené menej za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Deväť z desiatich Európanov (ženy aj muži) si myslia, že je neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty odmeňované menej než muži. Európski pracovníci súhlasia s transparentnosťou platov: 64% z nich uviedlo, že je za zverejnenie priemerných miezd podľa typu zamestnania a pohlavia v ich spoločnosti. 

V marci 2020 bola zverejnená Stratégia rodovej rovnosti na roky 2020 - 2025, v ktorej sú stanovené opatrenia na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Patrí medzi ne iniciatíva na zavedenie záväzného opatrenia na zabezpečenie transparentnosti platov. Komisia tiež zaháji kampaň zameranú na spochybnenie pretrvávajúcich stereotypov o ženách, ich úlohe v spoločnosti a hodnote ich práce. Návrh Európskej komisie týkajúci sa primeraných minimálnych miezd pracovníkov, prijatý 28. októbra 2020, podporuje rodovú rovnosť, pomáha vyrovnávať rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi a vymaniť ženy z chudoby, pretože v Európe viac miezd zarába viac žien ako mužov. Ďalším spôsobom, akým chce Európska komisia rieši nedostatočné zastúpenie žien na trhu práce, je zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov. V júni 2019 EÚ prijala smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktorá zavádza minimálne normy pre právo na otcovskú a rodičovskú dovolenku, ako aj pre práva opatrovateľskej dovolenky a flexibilné pracovné podmienky pre zamestnancov. Členské štáty majú čas na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 2. augusta 2022. Aj odporúčanie Európskej komisie o normách pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie, ktorá bola prijatá v júni 2018, má dláždiť cestu na lepšiu podporu pre obete diskriminácie, vrátane diskriminácie v odmeňovaní.