streda 11. novembra 2020

EU: Vyšetrovanie Amazonu

Európska komisia informovala spoločnosť Amazon o svojom predbežnom názore, že porušila protimonopolné pravidlá Európskej únie (EÚ) narušením hospodárskej súťaže na maloobchodných on-line trhoch. Spoločnosť Amazon sa podľa Európskej komisie systematicky spolieha na neverejné obchodné údaje nezávislých predajcov v prospech vlastného maloobchodu. Komisia začala aj druhé formálne protimonopolné vyšetrovanie týkajúce sa možného preferenčného zaobchádzania s vlastnými maloobchodnými ponukami spoločnosti Amazon a s predajcami na trhu, ktorí využívajú jej logistické a doručovacie služby.

Vyhlásenie o námietkach voči spôsobu, ako spoločnosť Amazon používa údaje o predajcoch na trhu
Amazon má ako platforma dvojitú úlohu: 
a) poskytuje trh, na ktorom môžu nezávislí predajcovia predávať výrobky priamo spotrebiteľom; 
b) predáva výrobky ako maloobchodný predajca na rovnakom trhu v konkurencii s týmito predajcami.
Ako poskytovateľ služieb na trhu má Amazon prístup k neverejným obchodným údajom predajcov tretích strán, akými sú počet objednaných a odoslaných jednotiek výrobkov, výnosy predajcov na trhu, počet návštev ponúk predajcov, údaje týkajúce sa na prepravu, minulú výkonnosť predajcov a ďalšie nároky spotrebiteľov na výrobky vrátane aktivovaných záruk. Predbežné zistenia Európskej komisie ukazujú, že zamestnanci maloobchodného podniku spoločnosti Amazon majú k dispozícii veľmi veľké množstvo neverejných údajov o predajcoch, ktoré prúdia priamo do automatizovaných systémov tohto podniku. Tie ich agregujú a používajú na kalibráciu maloobchodných ponúk a strategických obchodných rozhodnutí spoločnosti Amazon. na úkor ostatných predajcov na trhu. Napríklad umožňuje spoločnosti Amazon sústrediť svoje ponuky na najpredávanejšie produkty naprieč kategóriami produktov a upraviť svoje ponuky vzhľadom na neverejné údaje konkurenčných predajcov.
Predbežný názor Európskej komisie uvedený v jej vyhlásení o námietkach je, že použitie neverejných údajov o predajcoch na trhu umožňuje spoločnosti Amazon vyhnúť sa bežným rizikám maloobchodnej konkurencie a využiť svoju dominanciu na trhu poskytovania služieb na trhu vo Francúzsku a Nemecko - najväčšie trhy pre Amazon v EÚ. Ak by sa to potvrdilo, porušilo by to článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Zaslanie vyhlásenia o námietkach nemá vplyv na výsledok vyšetrovania.

Vyšetrovanie praktík spoločnosti Amazon týkajúcich sa „Buy Box“ a Prime
Komisia okrem toho začala druhé protimonopolné vyšetrovanie obchodných praktík spoločnosti Amazon, ktoré by mohlo umelo zvýhodňovať jej vlastné maloobchodné ponuky a ponuky predajcov na trhu, ktorí využívajú logistické a doručovacie služby spoločnosti Amazon (tzv. „Plnenie predajcami spoločnosti Amazon alebo FBA“). Komisia predovšetkým preskúma, či kritériá, ktoré Amazon stanovuje na výber víťaza „Buy box“ a možnosť ponúkať produkty používateľom Prime v rámci vernostného programu Amazon vedú k zvýhodneniu maloobchodného podnikania spoločnosti Amazon alebo predajcov, ktorí využívajú logistické a doručovacie služby spoločnosti Amazon.
Výhra v „Buy Box“ (t.j. byť vybraná ako ponuka, ktorá je súčasťou tohto boxu) je pre predajcov na trhu zásadná, pretože prednostne zobrazuje ponuku jedného predajcu pre vybraný produkt na trhoch spoločnosti Amazon a generuje prevažnú väčšinu celého predaja. Ďalší aspekt vyšetrovania sa zameriava na možnosť predajcov na trhu efektívne osloviť používateľov Prime. Oslovenie týchto spotrebiteľov je pre predajcov dôležité, pretože počet používateľov Prime neustále rastie a majú tendenciu generovať vyšší predaj na trhoch spoločnosti Amazon. 
Ak sa to preukáže, vyšetrovaná prax môže byť v rozpore s článkom 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Komisia teraz vykoná prednostne dôkladné vyšetrovanie. Začatie formálneho vyšetrovania nemá vplyv na jeho výsledok.