pondelok 7. júna 2021

EU: Digitálne peňaženky

Podľa nového nariadenia Európskej komisie ponúknu členské štáty občanom a podnikom digitálne peňaženky, vďaka ktorým bude možné prepojiť vnútroštátne digitálne identity s dokladmi o ďalších osobných atribútoch (napr. vodičský preukaz, diplomy, bankový účet). Tieto peňaženky môžu poskytovať subjekty verejného sektora alebo subjekty súkromného sektora za predpokladu, že sú uznané členskými štátmi. Nové európske peňaženky s digitálnou identitou umožnia všetkým Európanom prístup k on-line službám bez toho, aby museli využívať súkromné identifikačné metódy alebo zbytočne zdieľať osobné údaje. Vďaka tomuto riešeniu budú mať Európania plnú kontrolu nad údajmi, ktoré zdieľajú.

Európska digitálna identita bude:
  • dostupná pre každého, kto ju bude chcieť použiť: všetci občania EÚ, osoby s pobytom či podniky so sídlom v EÚ, ktoré by chceli využiť európsku digitálnu identitu, tak budú môcť urobiť,
  • široko použiteľná: európske peňaženky s digitálnou identitou budú široko použiteľné buď ako spôsob identifikácie používateľov alebo ako forma preukázania určitých osobných atribútov na účely prístupu k verejným a súkromným digitálnym službám v celej EÚ,
  • poskytovať používateľom kontrolu nad svojimi údajmi: európska peňaženka s digitálnou identitou umožní ľuďom rozhodnúť sa, ktoré aspekty svojej identity, ktoré údaje a certifikáty budú zdieľať s tretími stranami, a o tomto zdieľaní mať prehľad. Tým, že používatelia budú mať túto peňaženku pod kontrolou, sa zabezpečí, že budú zdieľať len tie informácie, ktoré je nevyhnutné zdieľať.
V záujme čo najrýchlejšej realizácie tohto návrhu je k nemu pripojené odporúčanie. Komisia vyzýva členské štáty, aby do septembra 2022 vytvorili spoločný súbor nástrojov a bezodkladne začali potrebné prípravné práce. Tento súbor nástrojov by mal zahŕňať technickú architektúru, normy a usmernenia k najlepším postupom. Súbežne s legislatívnym procesom bude Európska komisia spolupracovať s členskými štátmi a so súkromným sektorom na technických aspektoch európskej digitálnej identity. Prostredníctvom programu Digitálna Európa sa podporí vykonávanie rámca pre európsku digitálnu identitu. Mnohé členské štáty zahrnuli do svojich národných plánov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti projekty na vykonávanie riešení elektronickej verejnej správy vrátane európskej digitálnej identity.

V digitálnom kompase na rok 2030 sa stanovuje niekoľko cieľov a míľnikov, ktoré bude možné dosiahnuť pomocou európskej digitálnej identity. Napríklad do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné on-line. Okrem toho budú mať všetci občania prístup k elektronickým zdravotným záznamom a 80 % občanov by malo používať riešenie na elektronickú identifikáciu. Vychádza sa z existujúceho cezhraničného právneho rámca pre dôveryhodné digitálne identity, iniciatívy v oblasti európskej elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb (nariadenie eIDAS). Súčasný systém už môže využívať približne 60 % Európanov. Od členských štátov sa však nevyžaduje, aby vyvinuli elektronickú identifikáciu na vnútroštátnej úrovni a zabezpečili jej interoperabilitu s elektronickými identifikáciami v ostatných členských štátoch, čo vedie k veľkým rozdielom medzi jednotlivými krajinami. Súčasným návrhom sa budú tieto nedostatky riešiť.