streda 9. júna 2021

SR: V máji 2021 zbankrotovalo 596 obyvateľov

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 1.055 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 43,51 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli zbankrotovalo 419 dlžníkov, ich v piatom mesiaci toho roka bolo o 42,24 percenta viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2021 zbankrotovalo už 51.686 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca mája 2021 zbankrotovalo 2.265 dlžníkov.

„Medzi dlžníkmi sme identifikovali 21 manželských párov a 6 príbuzenských väzieb. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 66 dlžníkov. Ľudia bez domova tak predstavujú 11-percentný podiel z celkového počtu obyvateľov Slovenska, ktorí zbankrotovali v máji. Zároveň bol vyhlásený konkurz na majetok 6 väzňov. Tieto prípady však nie sú zahrnuté v štatistikách osobných bankrotov, nakoľko s účinosťou od 1. januára 2018 dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody. V týchto prípadoch súd uložil trest prepadnutia majetku“, upozorňuje hlavná analytička Jana Marková. V piatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Trnavskom – 93 a najmenej v Bratislavskom kraji – 47. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v siedmich krajoch, najviac v Nitrianskom kraji (- 63,52 percenta). Jedinou výnimkou bol Žilinský kraj, v ktorom počet osobných bankrotov medziročne vzrástol o 66,67 percenta.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v máji 2021 ich pripadalo na mužov 389 a na ženy 207. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov narástol o 2,14 percentuálneho bodu (63,13 percenta v máji 2020 vs. 65,27 percenta v máji 2021). Pomer žien v máji 2021 medziročne o 2,14 percentuálneho bodu klesol (36,87 percenta v máji 2020 vs. 34,73 percenta v máji 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v máji 2021, malo 3,60 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v máji 2020 ich bolo 3,30 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 5,31 percenta dlžníčok (v máji 2020 ich bolo 3,08 percenta). V máji sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali medzi mužmi tridsiatnici s 31,36 percentami (v máji 2020 s podielom 27,93 percenta boli tridsiatnici druhou najpočetnejšou skupinou bankrotujúcich mužov) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 31,40 percenta (s 30,33 percentami boli najpočetnejšou skupinou aj v máji 2020).

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 592 konkurzov (99,33 percenta) a 4 dlžníci (0,67 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v máji 2021 ich bolo 46 (7,72 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 550 (92,28 percenta) na majetok nepodnikateľov. V máji 2021 súdy zároveň zrušili 759 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 681 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 78 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.