streda 9. júna 2021

SR: Priemerná mesačná mzda

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil údaje o vývoji priemernej mesačnej mzde zamestnancov v 1. štvrťroku 2021. Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku v tomto období vzrástla medziročne o 38 eur. Celkovo však v šiestich spomedzi 19 sledovaných odvetví hospodárstva mzdy medziročne poklesli.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v prvom štvrťroku 2021 hodnotu 1.124 eur a medziročne sa zvýšila o 3,5 %. Dynamika jej rastu sa tak spomalila, v prvom štvrťroku 2020 rast dosahoval až 6,2 %. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda v prvom štvrťroku 2021 vzrástla o 2,5 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti predchádzajúcemu obdobiu (4. štvrťroku 2020) zvýšila o 0,2 %.

Z hľadiska vývoja rastu miezd a dynamiky zmien sa situácia v jednotlivých odvetviach ekonomiky výraznejšie líšila. Celkovo z 19 sledovaných odvetví hospodárstva až 13 zaznamenalo medziročný rast priemernej mzdy, ale 6 odvetví vykázalo medziročný pokles miezd. Relatívne najrýchlejšie vzrástli zárobky v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 14,5 %) a v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 10,4 %). Vyšší rast ako je celoslovenský priemer, zaznamenali tiež mzdy v stavebníctve, priemyselnej výrobe, dodávke vody, a aj v informáciách a komunikácii. Naopak, najväčší pokles bol v dodávke elektriny a plynu (o 4,3 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (o 3,2 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda dosiahla rast vo všetkých krajoch, s najvyšším relatívnym prírastkom o 6 % v Košickom kraji a o 4 % v Trenčianskom kraji. Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola iba v Bratislavskom kraji (1.432 eur). Z regiónov mimo hlavného mesta bola najvyššia priemerná mzda v prvom štvrťroku 2021 v Trenčianskom kraji (1.047 eur) a nad úrovňou 1.000 eur boli tiež mzdy v Trenčianskom a Košickom kraji. Najnižšia mzda je dlhodobo v Prešovskom kraji (866 eur).