piatok 11. júna 2021

SR: Wifi pre teba

V rámci projektu Wifi pre teba bolo za uplynulý rok schválených ďalších 110 žiadostí v objeme 1.300.000 eur. Dopytová výzva je jednou z výziev v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, ktorej gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Doteraz sa uskutočnilo 6 kôl a prijatých bolo 576 žiadostí o podporu. Wifi pre teba je celkovo už v 496 obciach a mestách, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 6.450.000 eur. Obec alebo mesto mohlo na jeden projekt získať podporu maximálne 15.000 eur, pričom z európskych zdrojov ide 85 % hodnoty projektu, 10 % je zo štátneho rozpočtu a 5 % predstavuje spolufinancovanie zo strany žiadateľa.

Pre projekt bezplatných wi-fi zón sa pripravuje nová schéma. Ministerstvo tiež pripravilo národný broadbandový plán s cieľom zaviesť ultrarýchly širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na miesto, v ktorom žijú. Investície v oblasti digitalizácie v hodnote 580 miliónov eur budú financované v rámci komponentu Digitálne Slovensko v Pláne obnovy.