utorok 8. júna 2021

EU: Nové pravidlá v oblasti autorského práva

V pondelok 7. júna 2021 uplynula lehota, ktorú mali členské štáty na transpozíciu nových pravidiel EÚ v oblasti autorského práva do vnútroštátnych právnych predpisov. Nová smernica o autorskom práve chráni tvorivosť v digitálnom veku a prináša konkrétne výhody občanom, kreatívnym odvetviam, tlači, výskumníkom, pedagógom a inštitúciám zaoberajúcim sa kultúrnym dedičstvom v celej EÚ. Nová smernica o televíznych a rozhlasových programoch zase uľahčí európskym vysielateľom sprístupňovať niektoré programy v rámci ich on--line služieb aj cezhranične. 

Cieľom týchto dvoch smerníc (účinnosť jún 2019) je zmodernizovať pravidlá EÚ v oblasti autorského práva a umožniť tak spotrebiteľom aj tvorcom vyťažiť maximum z digitálneho sveta, v ktorom sa hudobné streamovacie služby, platformy videa na požiadanie, satelitné služby a IPTV, RSS agregátory a platformy s obsahom nahraným používateľmi stali hlavnými vstupnými bránami ku kreatívnym dielam a k novinovým článkom. Nové pravidlá podnietia tvorbu a šírenie väčšieho množstva obsahu a rozšíria možnosti digitálneho používania v kľúčových oblastiach spoločnosti. Zároveň budú chrániť slobodu prejavu a ďalšie základné práva. 

Smernica o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu obsahuje nové pravidlá na zabezpečenie spravodlivejšieho odmeňovania tvorcov a nositeľov práv, vydavateľov tlače a novinárov, najmä ak sa ich diela používajú on--line, a zvyšuje transparentnosť ich vzťahov s on--line platformami. Takisto zahŕňa nové záruky na plnú ochranu slobody prejavu v on--line priestore. Občania EÚ tak budú môcť legitímne zdieľať svoj obsah. Nové pravidlá zároveň vytvárajú ďalšie príležitosti na to, aby sa materiál chránený autorským právom mohol na účely vzdelávania, výskumu a zachovania kultúrneho dedičstva používať aj on--line a na cezhraničnej úrovni. Usmernenie k článku 17 novej smernice o autorskom práve podporuje jednotné uplatňovanie tohto dôležitého ustanovenia nových pravidiel EÚ v oblasti autorského práva vo všetkých členských štátoch. Stanovuje, že poskytovatelia on--line služieb zdieľania obsahu musia na obsah nahratý na ich webovom sídle získať povolenie od nositeľov práv. Ak takéto povolenie nezískajú, musia podniknúť kroky na zabránenie neoprávnenému nahrávaniu. 

Nové pravidlá stanovené v smernici o televíznych a rozhlasových programoch zabezpečujú, aby mali občania EÚ on-line a cezhraničný prístup k širšiemu výberu programov. Smernica uľahčuje vysielateľom sprístupňovanie niektorých programov v ich živom televíznom vysielaní alebo v rámci služieb spätného sledovania vo všetkých členských štátoch, pričom zabezpečuje, aby tvorcovia dostávali primeranú odmenu za používanie ich obsahu. Prevádzkovateľom retransmisie zároveň zjednodušuje distribúciu väčšieho počtu rozhlasových a televíznych kanálov.