piatok 11. júna 2021

Prvá pomoc: Nové podmienky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo o pokračovaní Prvej pomoci v nadväznosti na Covid automat. Po splnení podmienok bude možné žiadať o príspevok až do konca roka 2021, tzn. do nadobudnutia účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit). Predpokladané celkové výdavky na realizáciu projektu do konca roka 2021 predstavujú 2.249.652.855,58 eur. K 9.6.2021 bolo vyplatených z projektu Prvá pomoc 1.754.738.875,74 eur na podporu udržania pracovných miest.

Napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení a oživovaniu ekonomickej aktivity stále pretrvávajú negatívne ekonomické dopady pandémie na pracovný trh. Od júla 2021 bude Prvá pomoc napojená na Covid automat, tzn. výška poskytovanej pomoci sa bude odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podmienky schémy pomoci
Fáza 3: Pri nepriaznivej epidemiologickej situácie, tzn. III. a IV. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu, sa bude pomoc vyplácať podľa pravidiel projektu Prvá pomoc++ . Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta, dostanú v tejto fáze príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 100 % celkovej ceny práce. SZČO a zamestnávatelia môžu žiadať o paušálny príspevok až do výšky 870 €. SZČO, ktorým nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a nie sú dobrovoľne poistení a jednoosobové s.r.o. majú nárok na príspevok vo výške 360 €.

Fáza 2: V prípade zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, tzn. I. a II. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu, sa bude pomoc vyplácať podľa pravidiel projektu Prvá pomoc+ . Podľa týchto kritérií zamestnávatelia môžu žiadať o finančný príspevok vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnancov. Vo fáze 2 si nebudú môcť zamestnávatelia žiadať o paušálny príspevok z opatrenia 3B. SZČO majú nárok na pomoc do výšky 810 €. V prípade ak im nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a nie sú dobrovoľne poistení môžu žiadať o príspevok vo výške 315 € (platí aj pre jednoosobové s.r.o.).

Fáza 1: Pri priaznivom epidemiologickom vývoji, tzn. ak nie je vyhlásený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň je v stupni monitoring najviac 39 okresov, príspevky sa budú vyplácať na základe podmienok z pôvodného projektu Prvá pomoc. Zamestnávatelia v tejto fáze dostanú príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy. Rovnako ako v predošlej fáze, ani vo fáze 1 zamestnávatelia nebudú mať nárok na paušálny príspevok z opatrenia 3B. SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 540 € a v prípade ak neboli nemocensky a dôchodkovo poistení, majú nárok na príspevok vo výške 210 € (rovnaká výška aj pre jednoosobové s.r.o.).

Fáza 0: Pomocná schéma sa nebude uplatňovať, ak žiadny z okresov nebude v I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni monitoring bude minimálne 40 okresov.

Covid automat sa aktualizuje na týždennej báze, avšak pre zjednodušenie systému vyplácania príspevkov sa schéma pomoci bude nastavovať na celý kalendárny mesiac. Pre určenie fázy Prvej pomoci bude rozhodujúci prevažujúci počet dní v danom stupni. V prípade rovnakého počtu dní v mesiaci sa použije výhodnejší model prvej pomoci. Medzimesačný prechod medzi jednotlivými fázami je možný najviac o dve fázy.