utorok 8. júna 2021

Konkurzy: Výrazný rast

V máji 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 25 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 127,27 percenta (z 11 na 25) a počet reštrukturalizácií sa nezmenil. V medziročnom porovnaní s májom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 78,57 percenta (zo 14 na 25) a počet reštrukturalizácií vzrástol o 200 percent (z 1 na 3). Pre nedostatok majetku bolo zastavených 13 konkurzných konaní (7 v máji 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov (8 v máji 2020). Zároveň sa začalo 30 nových konkurzných konaní (15 v máji 2020).

„Počas celého obdobia od 12. mája 2020 do 31. januára 2021, kedy platil zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii sme zdôrazňovali, že akákoľvek štátna podpora nevyrieši problém, iba oddiali jeho riešenie. Vznikol tak fenomén tzv. tieňových bankrotov - dlžníci v predlžení počas dočasnej ochrany nemuseli vyhlasovať konkurz na svoj majetok a veritelia nemohli podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Očakávali sme, že sa niektoré firmy, ktoré boli pod dočasnou ochranou, nebudú vedieť po jej skončení s finančnými problémami vysporiadať a budú musieť riešiť svoj úpadok. V máji tohoto roku sme zaznamenali tri podnikateľské subjekty, ktoré inštitút dočasnej ochrany využívali. Na majetok AGRODOL, s.r.o. bol vyhlásený konkurz, na majetok C.D.K. ice, s.r.o. bol vyhlásený malý konkurz a firme Danubian Biogas s.r.o. bola povolená reštrukturalizácia”, uviedla analytička Ing. Jana Marková. V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 186 konkurzov, čo je o 17,33 percenta menej než v predchádzajúcom období (225 konkurzov). V období od júna 2020 do mája 2021 bolo povolených 23 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (21 reštrukturalizácií) je o 9,52 percenta viac. Od roku 2006 do konca apríla 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 382 konkurzov a bolo povolených 871 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v máji 2021 bolo 25 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok spoločností s ručením obmedzeným. Až 68 percent predstavujú spoločnosti bez zamestnancov a 24 percent spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami.

V máji 2021 boli povolené reštrukturalizácie trom „eseročkám“ (100 percent). Z nich najväčším zamestnávateľom je CRW Slovakia, s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Tento výrobca ostatných plastových výrobkov zamestnáva 100 – 149 pracovníkov. V máji 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (6), odborné, vedecké a technické činnosti (4) a administratívne a podporné služby (4). Ostatné spoločnosti v konkurze pôsobili v oblastiach priemyselná výroba (3), dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1), stavebníctvo (1), ubytovacie a stravovacie služby (2), informácie a komunikácia (1), činnosti v oblasti nehnuteľností (2) a umenie, zábava a rekreácia (1). Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v troch sekciách: dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1), stavebníctvo (1) a veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (1). Najviac konkurzov súdy v máji 2021 vyhlásili v Bratislavskom (9), v Žilinskom (5), v Trnavskom (4) a v Nitrianskom kraji (3). V ostatných krajoch (Banskobystrický, Košický, Prešovský a Trenčiansky kraj) bol vyhlásený jeden konkurz. Spoločnosti, ktorým boli povolené reštrukturalizácie, sídlia v Bratislavskom (2) a v Košickom (1) kraji.