pondelok 28. júna 2021

Upozorňujeme: Skúšky pre pilotov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje budúcich pilotov, že bez dohľadu osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť, nemôžu samostatne obsluhovať rádiovú stanicu na palube lietadla. Najneskôr pred uskutočnením prvého samostatného letu sa tak musia stať držiteľom osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (tzv. osvedčenie na obsluhu rádiostaníc). 
 
Obsluhovať letecké a lietadlové stanice môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí budúcemu pilotovi pokuta od 100 eur do 10.000 eur.

Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.