piatok 2. júla 2021

EU:Vedomostné centrum pre rakovinu

Vedomostné centrum pre rakovinu predstavuje novú on-line platformu na zhromažďovanie poznatkov a koordináciu opatrení v boji proti tejto najčastejšej príčine smrti medzi osobami mladšími ako 65 rokov v Európe. Bude mapovať najnovšie poznatky o rakovine, poskytovať usmernenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj systémy zabezpečovania kvality. Okrem toho bude monitorovať a predvídať trendy výskytu rakoviny a úmrtnosti v celej EÚ. 

Vedomostné centrum pre rakovinu je nezávislý sprostredkovateľ vedeckých poznatkov, ktorý poskytuje pomoc tvorcom politík a zároveň rozširuje existujúce IT systémy, elektronické brány, portály, platformy a databázy Európskej komisie týkajúce sa rakoviny. Jeho úlohou je:
  • mapovať a poskytovať najnovšie poznatky a štatistiky o rakovine,
  • monitorovať trendy v oblasti rakoviny, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť preventívnych stratégií a skríningových programov,
  • poskytovať európske usmernenia pre prevenciu, skríning a diagnostiku rakoviny a pre onkologickú starostlivosť s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti liečby rakoviny a znížiť nerovnosti medzi regiónmi EÚ,
  • pomáhať formulovať politiky v oblasti prevencie rakoviny, ktoré súvisia so životným prostredím a zdravým životným štýlom vrátane kontroly spotreby tabaku a alkoholu,
  • identifikovať medzery v oblasti výskumu alebo politík,
  • poskytnúť priestor na koordináciu početných iniciatív v oblasti rakoviny na jednej platforme,
  • pomáhať znižovať nerovnosti v oblasti prevencie rakoviny a onkologickej starostlivosti v celej EÚ.
Súčasťou platformy je Vedomostný portál v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb, ktorý slúži ako referenčný bod pre tvorbu politiky v oblasti prevencie. Platforma zároveň zahŕňa európsky informačný systém o rakovine a európske usmernenia a systémy zabezpečovania kvality v oblasti prevencie, skríningu a diagnostiky rakoviny a onkologickej starostlivosti.

Prvý kľúčový výsledok vedomostného centra: európske usmernenia a systém zabezpečenia kvality pre skríning, diagnostiku a starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka sú zamerané na pacienta a založené na dôkazoch, ponúkajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ženám jasné a nezávislé informácie o úplnej zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o tento najčastejší typ rakoviny, ktorý postihuje ženy. Pomôžu znížiť výskyt rakoviny prsníka, ako aj riešiť nerovnosti, pokiaľ ide o mieru výskytu, prevalenciu, úmrtnosť a mieru prežitia, medzi krajinami EÚ a v rámci nich, ktorým možno predísť. Usmernenia a sprievodné príručky pre zabezpečenie kvality sú dostupné on-line vo vedomostnom centre a budú sa aktualizovať vždy, keď budú k dispozícii nové poznatky.