pondelok 28. júna 2021

WCO: Reforma Svetovej colnej organizácie

Európska únia (EÚ) navrhuje rozsiahlu reformu Svetovej colnej organizácie (WCO), ktorá ako globálne fórum vypracúva medzinárodné colné normy a spoločné colné opatrenia. Modernizácia by umožnila upevniť jej postavenie kľúčovej multilaterálnej inštitúcie a účinnejšie reagovať na vývoj v dnešnom neustále sa meniacom medzinárodnom obchodnom prostredí. Takisto by mala prispieť k zelenej a digitálnej transformácii. 

WCO má vyše 180 členov vrátane EÚ a jej členských štátov. Keďže je jedinou globálnou organizáciou pre colné záležitosti, zaoberá sa v tejto oblasti mnohými otázkami a rieši aj témy medzinárodného obchodu, bezpečnosti a dopravy. Napriek výrazným zmenám v medzinárodnom obchode a novým výzvam pre colné správy štátov na celom svete WCO neprešla nikdy od svojho založenia pred takmer 65 rokmi ucelenou reformou. EÚ vníma predovšetkým potrebu jasnejšie určiť priority práce WCO v súlade s výzvami nasledujúcich desaťročí, zlepšiť jej riadenie a rozhodovací proces a zefektívniť jej fungovanie.

EÚ predložila modernizačnú iniciatívu vo forme série odporúčaní, v ktorých sa zdôrazňujú hlavné činnosti organizácie, ale zároveň sa vytyčuje jasné smerovanie do budúcnosti s cieľom zlepšiť jej medzinárodné postavenie a urobiť z nej vplyvnejšieho aktéra v záujme bezpečného, chráneného a zákonného obchodu. EÚ navrhuje pristúpiť k strategickej reforme v troch krokoch:
  1. WCO by sa mala viac zamerať na strategické priority, v ktorých sa odzrkadľujú najdôležitejšie výzvy 21. storočia. Okrem iného aj vzhľadom na nárast elektronického obchodu a informačnej výmeny by sa mala sústrediť najmä na digitalizáciu colníctva a využívanie údajov, príspevok colných orgánov k ochrane životného prostredia a zelenej agendy, rozvoj koncepcie centrálneho elektronického priečinku a koordinovaného riadenia hraníc s cieľom zjednodušiť colné konanie pre podnikateľov a lepšie riadenie rizík colnými orgánmi.
  2. Väčšia pozornosť by sa mala venovať metódam riadenia vo WCO, aby mohla plnohodnotne plniť svoju úlohu v dynamickom medzinárodnom prostredí. Musí sa zlepšiť transparentnosť, jej inštitucionálne a rozhodovacie procesy a mala by čo najlepšie využívať zdroje, ktoré má k dispozícii.
  3. Mali by sa preskúmať spôsoby financovania WCO, aby sa dala zabezpečiť jej dlhodobá udržateľnosť a zlepšiť jej postavenie v globálnej multilaterálnej štruktúre - najmä v kontexte pandémie COVID-19 a hospodárskej obnovy.