piatok 27. augusta 2021

EU: Boj proti nezamestnanosti

Nezamestnanosť v Európskej únii od roku 2013 postupne klesala, ale počas koronakrízy prišlo o prácu veľa ľudí. V apríli 2021 bola miera nezamestnanosti v eurozóne 8 %, čo predstavuje medzimesačný pokles o desatinu percentuálneho bodu. Medziročne ale vzrástla - v apríli 2020 bola na úrovni 7,3 %. Krajiny EÚ sú naďalej najviac zodpovedné za politiku zamestnanosti a sociálnu politiku. EÚ však dopĺňa a koordinuje ich opatrenia a podporuje výmenu najlepších postupov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala EÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní všetkých svojich politík a činností zohľadňovať cieľ vysokej úrovne zamestnanosti.

Krajiny EÚ stanovili v roku 1997 súbor spoločných cieľov a cieľov politiky zamestnanosti na boj proti nezamestnanosti a na vytváranie viac a lepších pracovných miest v EÚ. Táto politika je známa aj ako Európska stratégia zamestnanosti (ESZ). Európska komisia monitoruje a vykonáva stratégiu prostredníctvom európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík a politík zamestnanosti na úrovni EÚ. Sociálna a zamestnanostná situácia v Európe sa hodnotí v kontexte európskeho semestra a na základe usmernení pre zamestnanosť, spoločných priorít a cieľov pre vnútroštátne politiky zamestnanosti. S cieľom pomôcť krajinám EÚ pri zlepšovaní Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny na základe ich pokroku pri dosahovaní cieľov.

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom Európy na zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí žijú v EÚ: zamestnancov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú prácu. Európsky parlament navrhol zvýšiť financovanie fondu v dlhodobom rozpočte Únie na obdobie 2021 až 2027. Nová verzia fondu, známa ako Európsky sociálny fond plus (ESF +) s rozpočtom 88 miliárd eur sa sústreďuje na vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ako aj na zlepšenie prístupu ku kvalitnému zamestnaniu pre všetkých, sociálne začlenenie a boj proti chudobe. Cieľom programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je pomôcť pri modernizovaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, zlepšiť prístup sociálnych podnikov alebo zraniteľných osôb, ktoré chcú založiť mikropodnik, k financovaniu, a podporovať mobilitu pracovnej sily prostredníctvom siete EURES. Európska sieť pracovných miest uľahčuje mobilitu poskytovaním informácií zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie a takisto obsahuje databázu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v celej Európe.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku globalizácie, keď spoločnosti môžu zrušiť alebo presunúť svoju výrobu do krajín mimo EÚ, alebo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, pri hľadaní práce, alebo pri zakladaní vlastných podnikov.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje iniciatívy členských štátov na poskytovanie potravín, základnej materiálnej pomoci a činností sociálneho začleňovania najodkázanejším osobám.

Aktualizovaná verzia ESF+ zlučuje viacero existujúcich fondov a programov, ako sú ESF, EaSI, FEAD a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, združuje ich zdroje a poskytuje integrovanejšiu a cielenejšiu podporu.

Medzi opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí patrí záruka pre mladých ľudí, ktorá je zameraná na to, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali do štyroch mesiacov po tom, čo prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelávanie, kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže. Vykonávanie záruky pre mladých ľudí podporujú investície EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Európsky zbor solidarity vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby sa venovali dobrovoľníckej činnosti a pracovali na projektoch týkajúcich sa solidarity v celej Európe. Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES pomáha mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov, ktorí majú záujem získať odborné skúsenosti v zahraničí, nájsť pracovnú stáž, stáž alebo učňovskú prípravu.

Podporou a zlepšovaním získavania zručností, zvyšovaním porovnateľnosti kvalifikácií a poskytovaním informácií o dopyte po zručnostiach a pracovných miestach podporuje EÚ ľudí pri hľadaní kvalitných pracovných miest a pri výbere povolania. Nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorý začal v roku 2016, pozostáva z desiatich opatrení, ktoré majú ľuďom sprístupniť správne školenia a podporu a revidovať viaceré existujúce nástroje, ako je európsky formát životopisov Europass.

Dlhodobá nezamestnanosť, čiže keď sú ľudia nezamestnaní dlhšie ako 12 mesiacov, je jednou z príčin pretrvávajúcej chudoby. V niektorých krajinách EÚ je naďalej veľmi vysoká a stále predstavuje takmer 50 % celkovej nezamestnanosti. V záujme lepšej integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce krajiny EÚ prijali odporúčania: podporujú registráciu dlhodobo nezamestnaných na úradoch práce, individuálne dôkladné hodnotenie s cieľom identifikovať ich potreby, ako aj individuálny plán na ich návrat do práce (dohoda o pracovnej integrácii). Mali by byť k dispozícii každému, kto je nezamestnaný 18 alebo viac mesiacov. 

Aj dlhodobá neprítomnosť v práci často vedie k nezamestnanosti a tomu, že pracovníci natrvalo opúšťajú trh práce. Na udržanie v zamestnaní a opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí trpia zraneniami alebo chronickými zdravotnými problémami, vypracoval Európsky parlament v roku 2018 súbor opatrení pre členské štáty, na ktorých by mali pracovať, napríklad zvýšiť prispôsobivosť pracovísk prostredníctvom programov rozvoja zručností, zabezpečiť pružné pracovné podmienky a poskytnúť podporu pracovníkom (vrátane koučingu, prístupu k psychológovi alebo terapeutovi).
Podpora mobility pracovníkov

Uľahčenie práce v inej krajine môže pomôcť pri riešení problému nezamestnanosti. EÚ má k dispozícii súbor spoločných pravidiel na ochranu sociálnych práv ľudí týkajúcich sa nezamestnanosti, choroby, materstva/otcovstva, rodinných dávok atď. pri presťahovaní v rámci Európy. Pravidlá o vysielaní pracovníkov stanovujú zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom pracovisku.