pondelok 16. augusta 2021

EU: Zmiešané učenie

Európska komisia uverejnila návrh odporúčania Rady o zmiešanom učení s cieľom podporovať vysokokvalitné a inkluzívne primárne a sekundárne vzdelávanie. Zmiešané učenie vo formálnom vzdelávaní a odbornej príprave je termín pre situáciu, keď škola, pedagóg alebo vzdelávajúca sa osoba zaujme k vzdelávaciemu procesu viac ako jeden prístup. Môže ísť o kombináciu vzdelávania v škole a ďalších prostrediach (spoločnosti, školiace strediská, dištančné vzdelávanie, vzdelávanie vonku, návštevy kultúrnych pamiatok atď.) alebo kombináciu rôznych vzdelávacích nástrojov, ktoré môžu byť digitálne či nedigitálne. 

Komisia navrhuje krátkodobé opatrenia na riešenie najnaliehavejších nedostatkov, ktoré prehĺbila pandémia COVID-19 ako aj ďalší postup pri kombinovaní vzdelávacích prostredí a nástrojov v oblasti primárneho a sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu pomôcť vybudovať odolnejšie systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Zmiešané učenie môže pomôcť zlepšiť inkluzívnosť vzdelávania, najmä vďaka svojej pružnosti. Môže to znamenať lepšie poskytovanie vzdelávania v odľahlých a vo vidieckych oblastiach a pre tých, ktorí sú súčasťou kočovných komunít, alebo ktorí bývajú v nemocniciach a opatrovateľských strediskách, ako aj tých, ktorí sa zúčastňujú na vrcholovej športovej príprave. Všetky prostredia a nástroje by mali byť rovnako prístupné pre menšinové skupiny, deti so zdravotným postihnutím alebo zo sociálno-ekonomicky znevýhodnených prostredí a nemali by viesť k diskriminácii ani segregácii.

Členské štáty EÚ by mali:
  • Poskytovať ďalšie možnosti vzdelávania a cielenú podporu vzdelávajúcim sa osobám, ktoré čelia vzdelávacím ťažkostiam, majú osobitné vzdelávacie potreby, sú zo znevýhodnených skupín, alebo sú inak postihnuté narušením vzdelávania. Mohlo by to zahŕňať napríklad zvýšenú individualizovanú podporu, systémy mentorstva, ďalší čas na učenie sa počas školského roka a/alebo prázdnin, prístup k ďalším vzdelávacím prostrediam, ako sú verejné knižnice a spoločenské priestory, a do mimoškolských zariadení s pedagogickou podporou. V tejto súvislosti Európska komisia odporúča mobilizáciu alebo prijímanie ďalších zamestnancov s cieľom poskytnúť viac času na individuálnu podporu činností v škole a mimo nej.
  • Uprednostňovať fyzickú a duševnú pohodu vzdelávajúcich sa osôb a ich rodín, ako aj učiteľov a školiteľov. Mohlo by to zahŕňať vypracovanie usmernení pre duševné zdravie a zahrnutie politík týkajúcich sa dobrých podmienok pre študentov a učiteľov a boja proti šikanovaniu do školských cieľov.
  • Podporovať rozvoj digitálnych kompetencií vzdelávajúcich sa osôb, ich rodín, učiteľov a školiteľov a podporovať investície na úrovni škôl a komunít do dostupných zariadení a pripojiteľnosti.
  • Podporovať účinné partnerstvá v oblasti infraštruktúry a zdrojov medzi rôznymi poskytovateľmi vzdelávania, napríklad z podnikania, umenia, kultúrneho dedičstva, športu, prírody, vysokoškolského vzdelávania a výskumných ústavov, odvetvia vzdelávacích zdrojov (vrátane technológií, vydávania a iného vybavenia pre učebné osnovy) a pedagogického výskumu.
  • Plne využívať finančné prostriedky a praktické alebo odborné znalosti EÚ na reformy a investície do infraštruktúry, nástrojov a pedagogiky na zvýšenie odolnosti a pripravenosti škôl pripravených na budúcnosť, najmä program Erasmus+, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Európsky sociálny fond plus, Európsky fond regionálneho rozvoja, program Digitálna Európa, rámcový program Horizont Európa a Nástroj technickej podpory.
Komisia je pripravená podporiť vykonávanie odporúčania uľahčením vzájomného učenia a výmen medzi členskými štátmi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na fórach pre dialóg zriadených v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru a akčného plánu digitálneho vzdelávania a na svojich on-line platformách a komunitách pre vzdelávanie a odbornú prípravu: School Education Gateway a eTwinning. Súčasťou pravidelných správ o pokroku týkajúcich sa európskeho vzdelávacieho priestoru a akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 bude zameranie na rozvoj metódy zmiešaného učenia v primárnom a sekundárnom školskom vzdelávania. Komisia vyzýva členské štáty, aby dnešný návrh na odporúčanie Rady urýchlene prijali.