utorok 17. augusta 2021

On-line: Informácie o udržateľnosti finančných služieb

V súvislosti s novým globálnym rámcom udržateľného rozvoja Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (nariadenie SFDR). Stanovuje harmonizované pravidlá pre účastníkov finančného trhu na zvýšenie transparentnosti v súvislosti so začlenením ESG rizík, ktoré ohrozujú udržateľnosť.

V súlade s nariadením SFDR sa okrem iného vyžaduje, aby účastníci finančného trhu v predzmluvných informáciách a na svojich webových sídlach zverejňovali informácie o vplyve investičných rozhodnutí na udržateľnosť. V prípade finančných produktov s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami nariadenie SFDR stanovuje pravidlá, ktoré majú účastníci finančného trhu pri týchto produktoch dodržiavať. Prístup k informáciám o udržateľnosti pomôže klientom sprehľadniť politiku finančných inštitúcii a umožní porovnávanie ponuky produktov na trhu z hľadiska ESG kritérií.

Národná banka Slovenska na svojom webe informuje, že vykonáva dohľad nad dodržiavaním požiadaviek stanovených nariadením SFDR a bude postupovať v súlade so stanoviskom, ktoré vydal Spoločný výbor troch európskych orgánov dohľadu (EBA, ESMA, EIOPA) a ktoré bude zároveň v súlade s návrhmi vykonávacích predpisov k nariadeniu SFDR - Regulačných technických štandardov (RTS) obsahujúce vzory predzmluvných informácií a pravidelných správ o investičných produktoch.

Európske orgány dohľadu sprístupnili na svojich webových sídlach dokument na verejnú konzultáciu, ktorý sa týka návrhu regulačných technických predpisov súvisiacich so zverejňovaním informácií o finančných produktoch a ich environmentálnych investičných cieľoch. Ekonomické aktivity, ktoré prispievajú k environmentálnym investičným cieľom, sú definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. Pripomienky je možné zaslať do 12. mája 2021.