streda 18. augusta 2021

EU: Záruky na syntetické sekuritizačné tranže

Na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci schválila Európska komisia zavedenie nového produktu vo forme záruk na syntetické sekuritizačné tranže v rámci Európskeho záručného fondu, ktorý je pod správou skupiny Európskej investičnej banky (zloženej z Európskej investičnej banky – EIB a Európskeho investičného fondu – EIF), na podporu podnikov zasiahnutých pandémiou koronavírusu v 22 zapojených členských štátoch. Nový produkt s predpokladaným rozpočtom 1,4 mld. eur by mal zmobilizovať najmenej 13 miliárd eur na nové úvery pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých činnosť ovplyvnila pandémia. Ide o významný príspevok k celkovému cieľu Európskeho záručného fondu zmobilizovať v 22 zúčastnených členských štátoch dodatočné finančné prostriedky do výšky 200 miliárd eur.

V súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci oznámilo 22 zúčastnených členských štátov Európskej komisii vytvorenie nového produktu syntetickej sekuritizácie, ktorý sa má realizovať v rámci fondu. Definitívne oznámenie spolu s formálnymi oznámeniami od neskôr zapojených členských štátov bolo doručené 9. augusta 2021. Syntetická sekuritizácia je finančná technika, pri ktorej východiskový subjekt (napr. banka) identifikuje skupinu existujúcich aktív (napr. portfólio úverov), ktoré má vo svojej súvahe, vytvorí z nej tranže s rôznymi profilmi rizika/výnosov a následne prevedie časť rizika v danej skupine aktív nákupom zábezpeky na konkrétnu tranžu (napríklad záruky na príslušnú rizikovú tranžu) od predajcu zábezpeky. Ako protihodnotu zaplatí východiskový subjekt predajcovi zábezpeky poistnú sumu. V rámci nového nástroja tak skupina EIB ako predajca zábezpeky poskytne finančnému sprostredkovateľovi ochranu vo forme záruky na konkrétnu rizikovú tranžu v danom portfóliu existujúcich aktív pod podmienkou, že toto portfólio spĺňa určité požiadavky z hľadiska maximálnej veľkosti a obsahuje len tzv. výkonné expozície. Za poskytnutie záruky bude skupina EIG účtovať finančnému sprostredkovateľovi dotovaný záručný poplatok.

Finančný sprostredkovateľ bude musieť v maximálnej možnej miere postúpiť finančnú výhodu z tejto transakcie konečným používateľom nového nástroja, t. j. na MSP, ktoré získajú nové úvery. Finančný sprostredkovateľ bude musieť na vytvorenie nového portfólia úverov na uspokojenie potrieb likvidity MSP použiť vlastné zdroje, ktoré sa uvoľnia z novej skupiny aktív (napr. z úverového portfólia), a pritom dodržať určité podmienky súvisiace s rizikovosťou, objemom a splatnosťou nových úverov. Okrem toho budú podmienky každej transakcie slúžiť finančnému sprostredkovateľovi aj ako stimul pre ďalšie nové úvery. Účelom nového produktu je pomôcť vytvoriť nové, rizikovejšie úvery poskytované finančnými sprostredkovateľmi pre MSP. Cieľom je uvoľniť úverovú kapacitu finančných sprostredkovateľov a predísť tomu, aby sa ich zdroje namiesto do úverov pre MSP presúvali do aktív s nižším rizikom. Riziko takéhoto presunu vyplýva z hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu, ktorá môže viesť k zníženiu ratingu súčasných úverových kníh finančných sprostredkovateľov, a tým k zvýšenému dopytu týchto sprostredkovateľov po vlastných zdrojoch.