utorok 28. septembra 2021

EU: Digitálne a mediálne právne predpisy

Európska komisia podniká právne kroky voči 19 členským štátom, ktoré ignorovali právne predpisy Európskej únie v oblasti audiovizuálnych médií a telekomunikácií. Bezodkladne musia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách a európsky kódex elektronických komunikácií. Pôvodný termín bol koniec roka 2020.

Cieľom smernice o audiovizuálnych mediálnych službách je zabezpečiť spravodlivý jednotný trh pre vysielacie služby, ktorý bude držať krok s technologickým vývojom. Smernica bola preto v roku 2018 revidovaná s cieľom vytvoriť regulačný rámec vhodný pre digitálny vek, ktorý zabezpečí bezpečnejšie, spravodlivejšie a rozmanitejšie audiovizuálne prostredie. Koordinuje právne predpisy platné v celej EÚ, ktoré sa týkajú všetkých audiovizuálnych médií vrátane tradičných televíznych vysielateľov aj poskytovateľov video služieb na požiadanie a stanovuje základné ochranné opatrenia, pokiaľ ide o obsah zdieľaný na platformách na zdieľanie videí. V dôsledku oneskorenej transpozície sa občania a podniky v Česku, Estónsku, Írsku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, v Slovinsku a aj na Slovensku nemôžu spoľahnúť na to, že sa uplatňujú všetky ustanovenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá:
  • vytvára rovnaké podmienky pre rôzne typy audiovizuálnych mediálnych služieb,
  • zaručuje nezávislosť vnútroštátnych mediálnych regulačných orgánov,
  • zachováva kultúrnu rozmanitosť napríklad tým, že sa od poskytovateľov služieb videa na požiadanie požaduje, aby 30 % ich ponuky tvorili európske diela,
  • chráni deti a spotrebiteľov stanovením pravidiel na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom v online prostredí vrátane ochrany týkajúcej sa služieb videa na požiadanie a
  • bojuje proti rasovej, náboženskej a inej nenávisti prostredníctvom posilnenia pravidiel na boj proti podnecovaniu k násiliu alebo nenávisti a na boj proti verejnému podnecovaniu k páchaniu teroristických činov.                                
Európsky kódex elektronických komunikácií modernizuje súčasné telekomunikačné predpisy EÚ pre digitálny vek. V dôsledku oneskorenej transpozície môžu byť spotrebiteľom a podnikom v Estónsku, Španielsku, Chorvátsku, Írsku, Taliansku, Litve, Luxembursku, Malte, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a vo Švédsku upierané prínosy jeho ustanovení, ktoré zabezpečujú:
  • jasné a inkluzívne pravidlá týkajúce sa práv koncových používateľov: v celej Európe platia rovnaké pravidlá s cieľom vytvoriť inkluzívny jednotný trh,
  • služby vyššej kvality: kódex zabezpečuje vyššiu rýchlosť pripojenia a vyššie pokrytie pre spotrebiteľov, keďže podporuje hospodársku súťaž v oblasti investícií, a to najmä investícií do vysokokapacitných sietí vrátane sietí 5G,
  • harmonizáciu pravidiel: kódex zlepšuje regulačnú predvídateľnosť, a to aj pri prideľovaní rádiového spektra,
  • ochranu spotrebiteľa: kódex prináša výhody a chráni spotrebiteľov bez ohľadu na to, či koncoví používatelia komunikujú prostredníctvom tradičných služieb (volania, textové správy) alebo služieb založených na aplikáciách,
  • fair play: kódex zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými subjektmi v odvetví telekomunikačných služieb, či už ide o tradičné alebo webové subjekty.
Spotrebitelia by mali mať prospech najmä zo silnejšej ochrany vďaka pravidlám, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť zmluvných informácií, kvalitu služieb a ľahšie zmeny poskytovateľa medzi sieťami, čo bude stimulovať spravodlivejšie maloobchodné ceny. Pre prevádzkovateľov a poskytovateľov môžu byť prínosom pravidlá na podporu investícií, ako pravidlá na stimuláciu spoločných investícií do vysokokapacitných a výlučne veľkoobchodných sietí, alebo regulačná a investičná predvídateľnosť, a to aj v rámci postupov prideľovania rádiového spektra.