štvrtok 30. septembra 2021

Očkovanie: Sezóna 2021/2022

Jeseň sa spája aj s očkovaním proti chrípke. Ako postupovať v období ďalšej vlny koronavírusu, proti ktorému pokračuje tiež vakcinácia? Odborné usmernenie pre potreby ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých za účelom správneho postupu pri očkovaní v sezóne 20221/2022 vydala Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

1/ Očkovanie proti chrípke možno začať v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých od 1.10.2021
V SR sú v očkovaní proti chrípke k dispozícii tetravalentné vakcíny, čo rozširuje možnosti ochrany očkovanej osoby. Očkovanie proti sezónnej chrípke predstavuje overený, účinný a bezpečný nástroj v prevencii chrípky a jej komplikácií v bežnej populácii ako aj v špecifických ohrozených skupinách pacientov – seniori, pacienti s chronickými ochoreniami, polymorbídni pacienti a podobne. Viaceré práce ukázali ochranný efekt tohto očkovania pred komplikovaným priebehom COVID-19 ako aj negatívnu asociáciu s mortalitou na COVID-19. Očkovanie proti chrípke uhrádzajú všetky zdravotné poisťovne.

2/ Očkovanie proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých sa uskutočňuje na základe zmluvy s MZ SR
Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, ktoré očkujú proti COVID-19, očkujú 1. dávkami a 2. dávkami očkovacej látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Rozostup medzi oboma dávkami by mal byť 4 týždne. Pokiaľ bolo nutné podanie 2. dávky odložiť, treba ju podať čo najskôr po pôvodne stanovenom termíne. MZ SR vydalo usmernenie k podávaniu 3. dávky vakcíny. Odporúča ju podať najskôr po 8 mesiacoch od 2. dávky. SVLS odporúča počkať s podávaním 3. dávky vakcíny do vyjasnenia všetkých súvislostí zo strany MZ SR. SVLS minulý týždeň požiadala MZ SR o riešenie softvérových, zmluvných a legislatívnych súvislostí. Na konkrétnu odpoveď sa zatiaľ čaká. Následne bude možné začať s očkovaním 3. dávkou očkovacej látky proti COVID-19 indikovaným skupinám obyvateľov v odporúčanom časovom intervale. 

3/ Súčasné podávanie vakcíny Comirnaty (koncentrát na injekčnú disperziu mRNA očkovacia látka proti COVID-19) s inými inaktivovanými alebo živými vakcínami
Vakcíny proti chrípke a proti COVID-19 sa podľa súčasne platných odborných odporúčaní nepodávajú súčasne. Od podania vakcíny Comirnaty by nemali byť podané žiadne iné živé alebo neživé vakcíny v intervale najmenej 7 dní, ideálne aspoň v intervale 14 dní. Vakcína proti COVID-19 sa nesmie miešať v jednej injekčnej striekačke so žiadnymi inými vakcínami alebo liekmi. Je potrebné počkať na výsledky štúdií, ktoré overia bezpečnosť a účinnosť súbežného podávania vakcíny Comirnaty s vakcínami proti chrípke alebo pneumokokom. 

4/ Očkovanie pri postexpozičnej profylaxii (tetanus, besnota, hepatitíde B a podobne)
Očkovanie je potrebné vykonať hneď, ako je to možné a nie je potrebné dodržiavať žiadne intervaly od podania vakcín proti COVID-19, najmä v prípade rizika z omeškania.