streda 29. septembra 2021

On-line: Osobné údaje detí

Internet je pre deti nebezpečné miesto. Diskusia okolo ochrany osobných údajov a súkromia detí sa však u nás rozvíja len veľmi pomaly. Kým slovenský regulátor nevenuje ochrane osobných údajov detí prakticky žiadnu pozornosť, krajiny západnej Európy berú problematiku veľmi vážne.

Pozitívnymi príkladmi v ochrane osobných údajov detí na internete sa stali Veľká Británia a Francúzsko. Vo Veľkej Británii platí od 2. septembra detský kódex, ktorého cieľom je vytvorenie bezpečnejšieho internetu pre deti pri spracúvaní ich osobných údajov. Spoločnosti ho boli povinné implementovať v priebehu tohto roka a britský dozorný orgán sa plánuje proaktívne zamerať na sociálne médiá a platformy na streamovanie videí a hranie hier. Francúzsky dozorný orgán CNIL v auguste vydal 8 podrobných odporúčaní na zvýšenie ochrany detí on-line, ktorými povzbudzuje deti využívať digitálne práva, no upozorňuje aj na potrebu získavania súhlasu rodičov pre deti mladšie ako 15 rokov. Vyžadovanie súhlasu aspoň jedného rodiča je v krajinách EÚ už bežnou praxou a stretávame sa s ňou aj na Slovensku. V Nemecku je však napríklad pri zverejňovaní fotografií detí potrebný súhlas oboch rodičov, keďže „ide o vec značného významu pre budúcnosť detí“. V odporúčaniach sa CNIL venuje aj podpore rodičovskej kontroly, pričom sa snaží poukázať na dôležitosť nastavenia jej vhodnej miery, aby kontrola nevyústila do nesamostatnosti dieťaťa. Ideálne je deti do procesu rozhodovania zahrnúť.

„Ochrana osobných údajov naberá pri deťoch nové rozmery. Opakované použitie alebo zdieľanie osobných údajov môže mať vážne dôsledky na súkromie detí, fyzickú a psychickú integritu, rodinný život a sociálno-profesionálnu budúcnosť a dokonca môže spôsobiť riziko diskriminácie a vylúčenia. Je zarážajúce, že téme ochrany osobných údajov detí úrady u nás nevenujú väčšiu pozornosť. Výsledkom je nízka informovanosť rodičov, ktorí nepoznajú možnosti ochrany svojich detí v online priestore“, dodal Jakub Berthoty. Správcovia on-line služieb by podľa advokáta mali dodržiavať základné pravidlá. Dieťaťu musia byť všetky informácie poskytnuté zrozumiteľne, jasne a príťažlivo, teda detskou rečou. Rozhodujúcu rolu hrá aj vek a vyspelosť dieťaťa, ktoré patrí do cieľovej skupiny danej služby. Zároveň musia mať rodičia stále možnosť zrušiť účet svojho dieťaťa, ak to považujú za nevyhnutné na ochranu jeho najlepších záujmov. Na Slovensku ide o nedostatočne spracovanú tému, no máme prax zo zahraničia, ktorou sa môžeme inšpirovať.