streda 20. októbra 2021

EU: Program na rok 2022

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej agendy postpandemickej premeny Európy na zelenší, spravodlivejší, viac digitalizovaný a odolnejší kontinent. Obsahuje 42 nových politických iniciatív zameraných na plnenie všetkých šiestich hlavných cieľov politických usmernení predsedníčky von der Leyenovej a nadväzuje na jej prejav o stave únie 2021. 

Európska zelená dohoda: Komisia bude pokračovať v úsilí o premenu Európy do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete. Popri priekopníckom balíku právnych predpisov z roku 2021, vďaka ktorým sa majú znížiť emisie o 55 %, a tak vytvoriť podmienky pre splnenie Európskej zelenej dohody, navrhne regulačný rámec pre certifikáciu odstraňovania uhlíka; zároveň: podnikne ďalšie kroky smerom k mobilite s nulovými emisiami, napríklad preskúma emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá; nadviaže na akčný plán nulového znečistenia a zameria sa na zlepšenie kvality vody a ovzdušia; stanoví nové pravidlá udržateľného používania pesticídov a bude presadzovať obehové hospodárstvo, v ktorom sa posilní právo na opravu výrobkov namiesto ich nahradenia. Komisia okrem už navrhnutého Sociálno-klimatického fondu zmobilizuje ďalšie zdroje, čím zdvojnásobí externé financovanie v prospech biodiverzity. Čoraz dôležitejšiu úlohu budú zohrávať aj zelené dlhopisy, ktoré svedčia o našom odhodlaní dbať pri obnove EÚ najmä na udržateľnosť financovania.

Európa pripravená na digitálny vek: Komisia bude pokračovať na svojej ceste digitálnym desaťročím s cieľom dosiahnuť digitálnu transformáciu EÚ do roku 2030. Pre inovácie v Európe má kľúčový význam jednotný trh. Komisia preto nanovo preskúma politiku hospodárskej súťaže a pripraví nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh, ktorý zabráni budúcim narušeniam. V odozve na naliehavé obavy o dodávky polovodičov umožňujúcich digitálne riešenia prijmeme európsky akt o čipoch, ktorým sa podporí najmodernejší ekosystém a vytvorenie nových trhov pre prelomové európske technológie. Komisia okrem toho navrhne európsky akt o kybernetickej odolnosti s cieľom stanoviť spoločné kyberneticko-bezpečnostné normy a začať budovať globálny vesmírny systém zabezpečených komunikácií EÚ, ktorý členským štátom poskytne dodatočné širokopásmové pripojenie a bezpečnú nezávislú komunikáciu po celej EÚ. Popredným bodom agendy budú aj opatrenia v prospech ľahšieho osvojovania digitálnych zručností v školskom a vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: Komisia nadviaže na akčný plán presadzovania Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má viesť ku kvalitným pracovným miestam, spravodlivým pracovným podmienkam a lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, a predloží aj návrh na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením azbestu pri práci. Na podporu politík členských štátov spevní záchranné sociálne siete nevyhnutné na zmiernenie hospodárskych otrasov a predloží iniciatívu zameranú na primeraný minimálny príjem. Keďže pri hospodárskom oživení zohráva zásadnú úlohu finančný sektor, predloží aj návrhy na podporu plnohodnotného využívania okamžitých platieb a zároveň uľahčí prístup podnikov v EÚ ku kapitálu. Keď sa dosiahne konečné celosvetové riešenie reformy medzinárodného rámca dane z príjmov právnických osôb, zabezpečí jeho rýchle a jednotné vykonávanie v celej EÚ.

Silnejšia Európa vo svete: V priebehu budúceho roka Európska komisia predstaví novú stratégiu Global Gateway zameranú na vytváranie partnerstiev v oblasti prepojenosti na celom svete na podporu obchodu a investícií. Do konca tohto roka predložia EÚ a NATO nové spoločné vyhlásenie a komisia sa bude snažiť zrýchliť prípravu skutočnej európskej obrannej únie. V úsilí o globálnu transformáciu energetiky a zdravšie oceány navrhne novú stratégiu medzinárodnej angažovanosti v oblasti energetiky a akčný plán pre medzinárodnú správu oceánov.

Podpora európskeho spôsobu života: Komisia navrhla vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže a zavedie novú iniciatívu ALMA (z angl. Aim, Learn, Master, Achieve – stanov si cieľ, nauč sa, zvládni a dosiahni), ktorá znevýhodneným mladým Európanom bez zamestnania, vzdelávania či odbornej prípravy pomôže získať odborné skúsenosti v zahraničí s potrebnou sociálnou podporou. Konečným zámerom je zapojiť mladých do vzdelávania, odbornej prípravy alebo kvalitného zamestnania. Komisia okrem toho predloží stratégiu EÚ pre univerzity a navrhne cesty k hlbšej a udržateľnejšej nadnárodnej spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní. Predloží tiež na základe skúseností získaných z pandémie európsku stratégiu v oblasti starostlivosti, ktorá má komplexne zlepšiť starostlivosť o všetkých od detí až po dlhodobú starostlivosť. Ako súčasť európskej zdravotnej únie navrhne nový rámec pre dynamický farmaceutický sektor EÚ, ktorý má zabezpečiť prístup k cenovo dostupným a kvalitným liekom; predloží revíziu právnych predpisov EÚ o liekoch pre deti a na zriedkavé choroby a vydaním odporúčania o skríningu rakoviny podporí životne dôležitý skríning a včasnú diagnostiku rakoviny.

Nový impulz pre európsku demokraciu: Európska demokracia s Konferenciou o budúcnosti Európy v plnom prúde a európskymi iniciatívami občanov sa bude aj v budúcnosti ďalej dynamizovať. Komisia takisto podnikne ďalšie kroky na ochranu slobody a plurality médií a predloží európsky akt o slobode médií. Takisto bude naďalej dohliadať na právny štát, ktorý je základným predpokladom účinného fungovania EÚ. V záujme zintenzívnenia boja proti cezhraničnej trestnej činnosti zostane popredným bodom agendy vytvorenie spoločného právneho rámca na účinné odovzdávanie trestných konaní medzi členskými štátmi. V úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami má pokračovať aj úsilie o vytvorenie nového medziinštitucionálneho orgánu EÚ pre etiku. V záujme rovnosti pre všetkých navrhne opatrenia na zlepšenie uznávania rodičovstva medzi krajinami EÚ. Predloží aj iniciatívu proti úniku mozgov a na zmiernenie ťažkostí spojených s úbytkom obyvateľstva.

Komisia chce minimalizovať zaťaženie spojené s plnením cieľov politík EÚ, a preto v tomto pracovnom programe v plnej miere uplatní zásadu rovnováhy záťaže. To znamená, že pri ukladaní nevyhnutnej novej záťaže systematicky a z vlastnej iniciatívy v tej istej oblasti zníži zaťaženie súvisiace s existujúcimi právnymi predpismi EÚ. Očakávané náklady na dodržiavanie právnych predpisov EÚ sa vyčíslia transparentnejšie a budú sa systematicky uvádzať v posúdeniach vplyvu, zatiaľčo administratívne náklady sa budú kompenzovať. K udržateľnosti a digitálnej transformácii bude aj naďalej prispievať zlepšovanie právnej regulácie, v rámci ktorého sa bude klásť dôraz na zásady „nespôsobovať významnú škodu“ a „digitálne služby ako štandard“ .